Welkom op de website Verborgenheden.

De naam van de site is ontleend aan Spreuken 3: 32 (SV):  ‘Want de afwijker is den HEERE een gruwel, maar Zijne verborgenheid is met de  oprechten.’

Verborgenheden. Er ligt veel in opgesloten om met verwondering over te schrijven. Wanneer het me vergund is hoop ik op deze plaats de diverse dimensies ervan onder de aandacht te brengen. Openlijk!
Inhoudelijk?

Bij voorbeeld:

Joh 18,20 Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken.

Met ‘wereld’ wordt hier de verdorven vijandige mensenwereld bedoeld. De Heere Jezus getuigt hier tegenover de hogepriester: ‘Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld;’ En niemand kan het ontkennen, alleen maar bevestigen. Ja, het staat opgetekend voor al de geslachten daarna, opdat er geen enkele verontschuldiging kan zijn. En Christus bevestigt en herhaalt het in de volgende zinnen en woorden. Tegelijk zien we hierin opnieuw de bevestiging van Christus’ woord: ‘Ik ben de waarheid’. Want de waarheid moet zichtbaar, hoorbaar zijn voor iedereen. Ook: het licht der wereld; het zout der aarde. Daar zit niets geheimzinnigs of verborgens in. Zien we om ons heen, dan zien we heel veel dat verborgen gehouden wordt, heel veel dat niet openlijk gezegd wordt. Allereerst wordt daarmee onbedoeld bevestigd, dat de mens geen macht over de toekomst heeft, ondanks alle grote woorden. Daarnaast is er de onwil dat het gesprokene, de besluiten publiek worden, wetend, dat er mogelijk door anderen misbruik van gemaakt wordt; daarmee bevestigend, dat de mens niet zuiver, niet oprecht, niet eerlijk is. En zo is er veel gedraai, veel leugen, veel bedrog, veel gehuichel, veel gemanipuleer, op alle terreinen van het leven. Tegelijk, voor de gelovigen de aanmoediging: schaam u niet voor de waarheid, getuig, openlijk, vrijmoedig, wees daarin navolgers van Christus. Het gaat niet om een eigen mening maar om de Waarheid van Gods Woord. Leren we hier uit deze geschiedenis ook, dat de waarheid in leugen ten onder gehouden en gebracht wordt, ja, dat de duivel en zijn navolgers er alles aan doen om de waarheid met leugen en verdraaiing verdacht proberen te maken en daarin door velen geloofd en nagevolgd worden. En als dat Christus aangedaan is, dan moet het de gelovige vandaag niet verbazen als het hem ook overkomt en aangedaan wordt. Integendeel, als het ons niét aangedaan wordt, dan moeten we ons ernstig afvragen of wij inderdaad – in woord en daad – volhardend stáán voor de waarheid, ja of nee. Stof te over om ons zelf ernstig te onderzoeken voor Gods aangezicht. Daarbij, niét leunen op de beoordelingen, aanmoedigingen, vleierijen, toejuichingen van anderen, van hoeveel mensen ook.’

Het leven van een christen moet bepaald worden door:

1. Leven in de vreze van de Heere als begin van alle wijsheid.
2. Van daaruit en daarop gebouwd de liefde tot God en naaste.

Over mijn persoon acht ik het niet belangrijk wat mededelingen te doen. Tal van keren heb ik gemerkt, dat het ‘kennen’ van een persoon bij velen al gauw doet grijpen naar het beruchte bakje met etiketten. Daarin ben ook ik niet altijd vrij uit gegaan. Om nu voor velen die aanknoping te onthouden hoop ik dat er veel meer inhoudelijk gesproken wordt en kan worden, dan met vooringenomen standpunten en oordelen. De geschiedenis heeft geleerd, dat er vaak een ‘gesprek’ is over bijzaken, terwijl de hoofdzaak rustig op vakantie kan gaan. Voor mij zijn alle mensen medebewoners van deze aarde die allemaal een ziel hebben die verloren kan gaan. Van daaruit is er een duidelijke plicht om te getuigen, zo duidelijk mogelijk, zonder aanzien van persoon. De levensduur van een mens is slechts een ademtocht.

Maar ik schaam mij er niet voor gewoon mijn eigen naam er onder te zetten.

Wilt u meelezen?  Wilt u mij corrigeren vanuit de Schrift? Graag!
Doel is, samen verder te komen in het waarachtig luisteren en leven naar de Schrift, het ootmoedig buigen onder het gezag van de levende God en Zijn Woord, op weg naar de bruiloft van het Lam, daartoe geleid door de Heilige Geest.

Met vriendelijke groet,

BJ Post
———————————————–
Dankbaar en blij mag ik u een aantal publicaties van de heer P. de Vries in PDF bestand meedelen onder nieuwe categorie BOEKEN. In deze publicaties beschrijft hij hoe het
Woord van God opening geeft inzake ware en valse kerk, Verbond en Verbondshandel van de Heere met Zijn volk, scheurmakerij en getuigen = profeteren. Tenslotte hoe het Bijbelboek Openbaring een openbáring is en mag zijn voor Gods volk.

Hoe duidelijk blijkt Gods weg met Zijn volk, Zijn kerk, OT en NT, en hoe HIJ, de HEERE, ook in de Nieuw Testamentische kerkgeschiedenis Zijn kerk door machtige daden verlost(e) uit de heerschappij van wrede onderdrukkers, die zich openbaarden in gedeformeerde kerkgenootschappen. Zeker, mensen hadden daarin ook hun plaats en daad, maar het is een enorme blindheid, als we de Here Jezus Christus als Hoofd daarin niét werkzaam zien. Ja, leidend, besturend, beslissend. Inderdaad, als Israël uit Egypte verlost! HIJ toont Zich volmaakt betrouwbaar in het bewaren en houden van Zijn Woord en Verbond, in zegen èn vloek.

Ik ben de Heere dankbaar al deze besproken stof – ordelijk door hem gedurende vele jaren op schrift gesteld – met u te mogen delen. De Heere gaf hem daartoe kracht en wijsheid en inzicht. Hèm alle dank daarvoor!

Hoe wáár blijkt het, dat de Heere gaven geeft aan wie Hij wil en wanneer Hij wil. Daarin is Hij onafhankelijk van iedereen. Met de publicatie van deze boeken mogen we verrijkt worden met de vruchten van die gaven.

Het is waar, het is veel. Tegelijk, het kost inspanning en doorzetting. Tegelijk bevestigt en versterkt het ordelijk en inhoudelijk de gepubliceerde Open Brief aan kerken en sekten.

We bidden de Heere om Zijn zegen over deze publicaties, dat ze veel vrucht geven tot geloof en bekering en herstel. Verwonder u, dat al deze dingen ook in uw Bijbel staan; helaas bleven ze lang onder bedekking. Dat de Heere die bedekking door de werking van Zijn Heilige Geest mag wegnemen.

7 september 2020, BJ Post