Maandelijkse archieven: september 2015

12. De twee getuigen. slot

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Gods recht wordt door God Zèlf verkondigd, in Zijn schepping, in Zijn Woord. Verkondigd èn gehandhaafd, ook na de zondeval. Deut. 19:15: ‘Een enig getuige zal tegen niemand opstaan over … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

11b. Ananias en Saffira, Handelingen 5. II

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. In de tweede plaats willen we Johannes 20:22, 23: ‘En als Hij (Jezus, bjp) dit gezegd had, blies Hij [op hen], en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest. 23 … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

11a. Ananias en Saffira, Handelingen 5. I

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Handelingen 5:1-11: ‘En een zeker man, met name Ananias, met Saffira, zijn vrouw, verkocht een have; 2 En onttrok van de prijs, ook met medeweten zijner vrouw; en bracht een … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10g. Bijbelboek Esther. VII

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Dan gaan de zaken heel snel. De koning keert terug uit de hof van het paleis. Als hij ziet, dat Haman neergevallen is op het bed waarop koningin Esther ligt, … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10f. Bijbelboek Esther. VI

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Daar zien we de mèns, totaal verduisterd in verstand, verblind door moedwillig vergeten, steeds veranderend in gedachten en beoordeling. En vervolgens Gods onnavolgbare wegen in de uitvoering van al Zijn … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10e. Bijbelboek Esther. V

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Maar in het geding ìs de bànvlóek van de Heere over het volk Amalek! De BEtrouwbaarheid van het Wóórd van de Heere in Exodus 17:14: ‘… dat Ik de gedachtenis … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10d. Bijbelboek Esther. IV

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. We delen die mening niet, omdat de Heilige Geest zeer uitdrukkelijk de afkomst van Haman vermeldt: de Agagiet. Telkens weer in de Schrift horen we personen genoemd van bùiten het … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10c. Bijbelboek Esther. III

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Laten we terugkeren naar het Bijbelboek Esther. Er is een groot heidens feest, het feest van de troonsbestijging van koning Ahasveros. We zijn dan al ruim 500 jaar ná de … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10b. Bijbelboek Esther. II

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Maar als Saul en het volk wèigeren dat oordeel in gehoorzaamheid te voltrekken, als alle koningen gepasseerd zijn, als tienstammenrijk Israël en tweestammenrijk Juda al jaren in ballingschap zijn gevoerd … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

10a. Bijbelboek Esther. I

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Voordat we deze artikelen afsluiten willen we nog stilstaan bij een heel Bijbelboek. Niet om dat hele Boek uit te leggen, wel om de voortgaande lijn daarin te zien, opnieuw … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

9e. 2 Koningen 5. IV

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. De duivel ziét dat hij verliest, keer op keer. De duivel ziét en wéét!!!, dat God overwìnt en zàl overwinnen. Maar dat toegeven, erkennen, dat nooit! Zie Bijbelboek Job. Dan … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

9d. 2 Koningen 5. III

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Mattheüs 8:5-13; ook Lucas 7:1-10. Een hoofdman over honderd gelóóft!!! de Heere Jezus op Zijn Wóórd! vóórdat Jezus gesproken heeft en wordt openlijk in dat geloof bevestigd! Dan staat er, … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

9c. 2 Koningen 5. II

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Dan, in vers 3 zegt ze tegen haar meesteres, de vrouw van Naäman: ‘Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet, die te Samaria is, dan zou … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

9b. 2 Koningen 5. I

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Nu eerst dat heel aparte hoofdstuk, II Koningen 5: ‘1 Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrie, was een groot man voor het aangezicht zijns heren, en van … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

9a. 2 Koningen 5. Inleiding.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. We kijken om ons heen in de wereld van vandaag: alles is in beweging, alles is onzeker, de onrust is compleet, de veiligheid is zoek. Volk staat op tegen volk, … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

8. De glans van het Woord door God gehandhaafd.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Hoe gemakkelijk wordt de glans van het Woord verduisterd, door mensen. Vervolgens, hoe gemakkelijk laten mensen zich daardoor meenemen, meeslepen, worden ze erdoor betoverd. En vervolgens, door ons verduisterd verstand, … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

7. Aansporing tot geduld en bewaren juiste orde.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. God almachtig? Christus àlle macht in de hemel en op de aarde? Geloven we dat vàst? En vertròuwen we Hèm daarin op Zijn Woord? Want is àlles wat we zien … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

6b. God liefhebben met héél ons verstand. II

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. We lezen in Galaten 1:6-16: ‘Ik verwonder mij, dat gij zo haast [wijkende] van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

6a. God liefhebben met héél ons verstand. I

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. God liefhebben als Zijn kind. Dóór Christus terug gebracht worden in de positie zoals vóór de zondeval. Alsof we zèlf volbracht hadden wat we móesten volbrengen. Er komt nog een … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

5. Worden als een kind!

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Hoe leert ons onze Heiland, onze Heere Jezus Christus, te geloven? We noemen de volgende teksten: Matt. 18:1-4: ‘Te dierzelfder ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

4. Gods handhaving van Zijn soevereiniteit.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. En nee, God geeft géén rekenschap tegenover de mens waarom Hij de ene zondaar nog eeuwen laat leven – Kaïn – en waarom Hij andere zondaars direct straft en oordeelt … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

3b. De onontwarbare kluwen in het kleine kringetje. II

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Hoe moeilijk kunnen gelovigen verstaan die voorspoed van goddelozen en die tegenspoed van gelovigen, vergelijk Psalm 73. Omdat ook gelovigen zo gemakkelijk vergeten. We lezen in Genesis 3:16-19: ‘Tot de … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

3a. De onontwarbare kluwen in het kleine kringetje. I

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. In het volgende willen we proberen de Schriften na te gaan om te zien wat de Schrift o.a. daarover openbaart. —————————————————–O__O————————————————– Met bovenstaande willen we aangeven de eeuwigheid van God. … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

2. Onderscheid.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Alleen, dan moet onze horizon wel veel ruimer zijn, worden, dan die kleine kringetjes van hier en nu. Inderdaad, dan moeten we vèr voorbij zien aan die beperkte horizon. Want … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen

1. Inleiding.

De artikelen 1 tot en met 12 vormen één geheel. Gelóóft u God op Zijn Woord, altijd, overal? Vertròuwt u God op Zijn Woord, altijd, overal? Wàt er ook gebeurt, wàt er ook gedaan wordt, wàt mensen ook beramen en … Lees verder

Geplaatst in De twee getuigen | Een reactie plaatsen