Maandelijkse archieven: september 2014

4.4i. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 15:16, 17: ‘Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en [dat] uw vrucht blijve; opdat, zo wat gij van de Vader begeren zult … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4h. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 14:18-21: ‘Ik zal u geen wezen laten; Ik kom [weder] tot u. Nog een kleine [tijd], en de wereld zal Mij niet meer zien; maar gij zult Mij zien; want Ik leef, en gij zult leven. In die … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4g. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 13:34, 35: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat ook gij elkander liefhebt. Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.’ … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4f. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 13:12-17: ‘Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zei tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb? Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4e. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 10:27-30: ‘Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4d. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 10:11-15: ‘Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar de huurling, en die geen herder is, wie de schapen niet eigen zijn, ziet de wolf komen, en verlaat de schapen, en … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4c. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 7:28, 29: ‘Jezus dan riep in de tempel, lerende en zeggende: En gij kent Mij, en gij weet, van waar Ik ben; en Ik ben van Mijzelve niet gekomen, maar Hij is waarachtig, Die Mij gezonden heeft, Welke … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4b. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 6:63: ‘De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is niet nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.’ Hoe duidelijk geeft de Heere Jezus hier de òrde aan. De òrde met … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.4a. De menselijke dwaasheid herhaald: èigen (volg)orde gehandhaafd.

– Johannes 5:23: ‘Opdat zij allen de Zoon eren, gelijk zij de Vader eren. Die de Zoon niet eert, eert de Vader niet, Die Hem gezonden heeft.’ We spraken al eerder over die Eénheid tussen de Vader en de Zoon. … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.3d. Christus onderwijs inzake Zijn DOEN en LATEN richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 10:17, 18: ‘Daarom heeft mij de Vader lief, overmits Ik Mijn leven afleg, opdat Ik hetzelve wederom neme. Niemand neemt hetzelve van Mij, maar Ik leg het van Mijzelve af; Ik heb macht hetzelve af te leggen, en … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.3c. Christus onderwijs inzake Zijn DOEN en LATEN richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 6:29: ‘Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, Die Hij gezonden heeft.’ De Heere Jezus snijdt hiermee elke zèlfingenomenheid en elke zèlfverheffing en elke zèlfwerkzaamheid en elke zèlfredzaamheid radicaal … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.3b. Christus onderwijs inzake Zijn DOEN en LATEN richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 5:30: ‘Ik kan van Mijzelve niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil des Vaders, Die Mij gezonden heeft.’ En dáárom moeten we àlles wat … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.3a. Christus onderwijs inzake Zijn DOEN en LATEN richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 4:34: ‘Jezus zei tot hen: Mijn spijs is, dat Ik doe de wil Desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk volbreng.’ Alleen al in dit ene vers markeert de Heere Jezus Zijn werkzaamheden op deze aarde gedurende … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2f. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 15:26, 27: ‘Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Die Ik u zenden zal van de Vader, [namelijk] de Geest der waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen. En gij zult ook getuigen, want … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2e. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 15:15: ‘Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, [dat] heb Ik u bekend gemaakt.’ De … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2d. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 12:47-50: ‘En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make. Die Mij verwerpt, en Mijn … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2c. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 8:45-47: ‘Maar Mij, omdat Ik [u] de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt Mij van zonde? En indien Ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij Mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods; … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2b. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 8:25, 26: ‘Zij zeiden dan tot Hem: Wie zijt Gij? En Jezus zei tot hen: Wat Ik van de beginne ulieden ook zegge. Ik heb vele dingen van u te zeggen en te oordelen; maar Die Mij gezonden … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4.2a. Christus onderwijs inzake ZIJN WOORD richting gevend en bepalend voor ieder mens.

– Johannes 3:11: ‘Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gijlieden neemt Onze getuigenis niet aan.’ Het zal ons in de genoemde teksten steeds weer opvallen: de Eénheid van Vader … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen

4 Eerbiedig lezen van- en luisteren naar het Heilig Woord van God

1. Inleiding. Schreven we eerder over de vrouw in het bijzonder ambt, n.a.v. verslagen over de vergaderingen over dit onderwerp op de generale synode van de GKv 2014 in Ede, blijkt een ander punt daarin van doorslaggevend belang te zijn: … Lees verder

Geplaatst in Toegespitst | Een reactie plaatsen