Maandelijkse archieven: juni 2012

Johannes 21

Joh 21,25 En er zijn nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft, welke, zo zij elk bijzonder geschreven werden, ik acht, dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou bevatten. Amen.   Met ‘wereld’ wordt hier de … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 18

Joh 18,20 Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb allen tijd geleerd in de synagoge en in den tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen; en in het verborgen heb Ik niets gesproken.   … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 17

Joh 17,5 En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was.   Met ‘wereld’ wordt hier de aarde, schepping bedoeld. Christus bidt hier de Vader. Hij doet dat in … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 16

Joh 16,8 En Die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen van zonde, en van gerechtigheid, en van oordeel: vers 9 en 10: Van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; En van gerechtigheid, omdat Ik tot Mijn Vader heenga, en … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 15

Joh 15,18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.   De Heere Jezus bedoelt met de ‘wereld’ de verdorven vijandige mensenwereld. Hier spreekt Jezus in het verlengde van Joh. 7:7, waar Hij … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 14

Joh 14,17 [Namelijk] de Geest der waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.   Met het woord … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 13

Joh 13,1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 12

Joh 12,19 De Farizeeën dan zeiden onder elkander: Ziet gij [wel], dat gij gans niet vordert? Ziet, de [gehele] wereld gaat Hem na.   Hier wordt met ‘wereld’ alle mensen, de daar aanwezige mensheid, bedoeld, te weten alle mensen die … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 11

Joh 11,9 Jezus antwoordde: Zijn er niet twaalf uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht dezer wereld ziet;   Met het woord ‘wereld’ wordt hier de dagelijkse gang van … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 10

Joh 10,36 Zegt gijlieden [tot Mij], Die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert [God]; omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?   Met ‘wereld’ wordt hier de verdorven vijandige mensenwereld bedoeld. Christus verwijt hier de … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 9

Joh 9,5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.   Met ‘wereld’ wordt hier tot twee keer toe de verdorven vijandige mensenwereld bedoeld. Christus betuigt, dat Hij hier, naar Zijn mensheid, naar mensenbegrip, voor korte … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 8

Joh 8,12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.   Met het woord ‘wereld’ wordt hier opnieuw de verdorven … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 7

Joh 7,4 Want niemand doet iets in het verborgen, en zoekt zelf, dat men openlijk van hem spreke. Indien Gij deze dingen doet, zo openbaar Uzelf aan de wereld.   Met ‘wereld’ wordt hier de verdorven vijandige mensenwereld bedoeld. Zijn broeders … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 6

Joh 6,14 De mensen dan, gezien hebbende het teken, dat Jezus gedaan had, zeiden: Deze is waarlijk de Profeet, Die in de wereld komen zou.   Met ‘wereld’ wordt hier de verdorven vijandige mensenwereld bedoeld. Ze erkennen, dat Christus zou komen, … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 4

Joh 4,42 En zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om uws zeggens wil; want wij zelf hebben [Hem] gehoord, en weten, dat Deze waarlijk is de Christus, de Zaligmaker der wereld.   Hier wordt met ‘wereld’ bedoeld de verdorven … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 3

Joh 3,16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.   Met ‘wereld’ wordt hier zowel de aarde als de … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen

Johannes 1

Joh 1,9 [Dit] was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een ieder mens, komende in de wereld.   In dit vers betekent ‘wereld’ de door de duivel bezette en door de zonde verdorven wereld. De wereld was door God zeer goed geschapen, … Lees verder

Geplaatst in 77x 'wereld' in het evangelie naar Johannes | Een reactie plaatsen