Maandelijkse archieven: januari 2013

Artikel 37: Van het laatste Oordeel.

I Kronieken 16:33: Dan zullen de bomen des wouds juichen voor het aangezicht des HEEREN, omdat Hij komt, om de aarde te richten. Psalm 9:8,9: Maar de HEERE zal in eeuwigheid zitten; Hij heeft Zijn troon bereid ten gerichte. En … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 36: Van het ambt der Overheid.

Daniël 4:32: En men zal u van de mensen verstoten, en uw woning zal bij de beesten des velds zijn; men zal u gras te smaken geven, als de ossen, en er zullen zeven tijden over u voorbijgaan, totdat gij … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 35: Van het heilig Avondmaal van onze Heere Jezus Christus.

Exodus 12:48: Als nu een vreemdeling bij u verkeert, en de HEERE het pascha houden zal, dat alles, wat mannelijk is, bij hem besneden worde, en dan kome hij daartoe, om dat te houden, en hij zal wezen als een … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 34: Van de heilige Doop.

Hebreeën 6:1,2: Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, Van de leer der dopen, en van … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 33: Van de Sacramenten.

Genesis 17:11: En gij zult het vlees uwer voorhuid besnijden; en [dat] zal tot een teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen u. Romeinen 4:11: En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen [tot] een zegel der rechtvaardigheid … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 32: Van de orde en discipline of tucht der Kerk.

Mattheüs 18:15: Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. Mattheüs 28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 31: Van de Dienaren, Ouderlingen en Diakenen.

Handelingen 1:15-26: En in dezelve dagen stond Petrus op in het midden der discipelen, en sprak (er was nu een schare bijeen van omtrent honderd en twintig personen): Mannen broeders, deze Schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 30: Van de regering der Kerk door kerkelijke ambten.

I Corinthe 9:11: Indien wij ulieden het geestelijke gezaaid hebben, is het een grote [zaak], zo wij het uwe, dat lichamelijk is, maaien? I Corinthe 2:13: Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 29: Van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse Kerk.

Deuteronomium 4:5,6: Ziet, ik heb u geleerd de inzettingen en rechten, gelijk als de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; opdat gij alzo doet in het midden des lands, waar gij naar toe gaat, om het te erven. Behoudt ze … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 28: Dat een ieder schuldig is zich bij de ware Kerk te voegen.

Handelingen 4:12: En de zaligheid is in geen Andere; want er is ook onder de hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden. I Corinthe 6:19: Of weet gij niet, dat ulieder … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 27: Van de algemene Christelijke Kerk.

I Corinthe 11:18: Want eerstelijk, als gij samenkomt in de Gemeente, zo hoor ik, dat er scheuringen zijn onder u; en ik geloof het ten dele; Jesaja 48:12: Hoor naar Mij, o Jakob! en gij Israel, Mijn geroepene! Ik ben … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 26: Van de enige voorbidding door Christus.

Zacharia 1:12: Toen antwoordde de Engel des HEEREN, en zei: HEERE der heirscharen! hoe lang zult Gij U niet ontfermen over Jeruzalem, en over de steden van Juda, op welke Gij gram geweest zijt, deze zeventig jaren? Zacharia 3:1: Daarna … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 25: Van het afdoen der ceremoniële Wet.

I Corinthe 6:11: En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus, en door de Geest onzes Gods; Johannes 15:3: Gijlieden zijt nu rein om … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 24: Van de heiligmaking des mensen en de goede werken.

Johannes 3:3,5: Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien. Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 23: Dat onze rechtvaardigmaking bestaat in de vergeving der zonden en toerekening der gehoorzaamheid van Christus.

Hebreeën  3:6: Maar Christus, als de Zoon over Zijn eigen huis; Wiens huis wij zijn, indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vast behouden.                                Efeze 2:19-22: Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 22: Van onze rechtvaardigmaking door het geloof in Jezus Christus.

Johannes 1:12,13: Maar zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, [namelijk] die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit de bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 21: Van de voldoening door Christus, onze enige Hogepriester, voor ons.

Romeinen 3:25: Welke God voorgesteld heeft [tot] een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Romeinen 5:6: Want Christus, als … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 20: God heeft zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus.

Johannes 3:16: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Romeinen 3:25: Welke God voorgesteld heeft [tot] een verzoening, … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 19: Van de vereniging en het onderscheid der twee naturen van Christus in één persoon.

Hebreeën 1:3: Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel [Zijner] heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 18: Van de Menswording van Jezus Christus.

Genesis 2:17: Maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Johannes 1:14: En het Woord is vlees geworden, en heeft … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 17: Van de wederoprichting des gevallen mensen.

Genesis 3:15: En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Jesaja 35:1: De woestijn en de … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 16: Van de eeuwige Verkiezing Gods.

Mattheüs 10:29,30: Worden niet twee musjes om een penningske verkocht? En niet een van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader. En ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. Lucas 21:18: Doch niet een haar uit uw … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 15: Van de Erfzonde.

I Johannes 3:4: Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid. Romeinen 8:7: Daarom dat het bedenken des vleses vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich der wet Gods niet; … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 14: Van de schepping en de val des mensen en zijn onvermogen tot het ware goed.

Genesis 1:26: En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 13: Van de Voorzienigheid Gods en Regering aller dingen.

Nehemia 9:6: Gij zijt die HEERE alleen, Gij hebt gemaakt de hemel, de hemel der hemelen, en al hun heir, de aarde en al wat daarop is, de zeeen en al wat daarin is, en Gij maakt die allen levend; … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 12: Van de schepping aller dingen en met name der Engelen.

Genesis 1:2,3: De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. 3 En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht. Psalm 33:6: Door het Woord des … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 11: Dat de Heilige Geest waarachtig en eeuwig God is.

Mattheüs 22:43: Hij zei tot hen: Hoe noemt Hem dan David, in de Geest, [zijn] Heere? zeggende: Marcus 12:36: Want David zelf heeft door de Heiligen Geest gezegd: De Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechter [hand], … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 10: Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is.

Psalm 2:7: Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd. Micha 5:1: En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 9: Bewijs des voorgaanden artikels van de drieheid der Personen in énen God.

Genesis 1:1,2: In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. Genesis 1:26,27: En God zei: Laat Ons … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 8: Dat God enig is in Wezen en nochtans in drie Personen onderscheiden.

Deuteronomium 6:4: Hoor, Israel! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Job 28:23-27: God verstaat haar weg, en Hij weet haar plaats. Want Hij schouwt tot aan de einden der aarde, Hij ziet onder al de hemelen. Als Hij … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 7: Volkomenheid der Heilige Schriftuur om alleen te zijn een regel des geloofs.

Psalm 19:8: De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, de slechten wijsheid gevende. II Petrus 1:19: En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 6: Onderscheid tussen de Kanonieke en Apocriefe Boeken.

Deuteronomium 4:2: Gij zult tot dit woord, dat ik u gebiede, niet toedoen, ook daarvan niet afdoen; opdat gij bewaart de geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebiede. Openbaring 22:18: Want ik betuig aan een iegelijk, die … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 5: Waarvan de Heilige Schriftuur haar aanzien en autoriteit heeft.

Mattheüs 13:11: En Hij, antwoordende, zei tot hen: Omdat het u gegeven is, de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar die is het niet gegeven. I Corinthe 2:7-9: Maar wij spreken de wijsheid Gods, [bestaande] in verborgenheid, … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 4: Kanonieke Boeken der Heilige Schriftuur.

Lucas 24:44: En Hij zei tot hen: Dit zijn de woorden, die Ik tot u sprak, als Ik nog met u was, [namelijk] dat het alles moest vervuld worden, wat van Mij geschreven is in de Wet van Mozes, en … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 3: Van het geschreven Woord Gods.

Genesis 18:19: Want Ik heb hem gekend, opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem zou bevelen, en zij de weg des HEEREN houden, om te doen gerechtigheid en gerichte; opdat de HEERE over Abraham brenge, hetgeen Hij over … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 2: Door wat middel God van ons gekend wordt.

Psalm 19:2,8: De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, de slechten wijsheid gevende. Jacobus 2:19: Gij gelooft, dat God een … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Artikel 1: Dat er een enig God is.

Romeinen 10:10: Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. I Timotheüs 6:3-5: Indien iemand een andere leer leert, en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus, en … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen

Inleiding

Inleiding. Onlangs las ik het boek: ‘Het geloof der vaderen – de belijdenis des geloofs’ – toegelicht door ds. N.Y. van Goor, verschenen in 1909. Er zijn daarna meerdere herdrukken geweest. Het is mij niet bekend of die ongewijzigd waren … Lees verder

Geplaatst in Nederlandse Geloofs Belijdenis | Een reactie plaatsen