Maandelijkse archieven: november 2013

25. De taak en plaats van Job èn Elihu in het grote eindgericht.

We moeten nog een punt scherp voor ogen zien: Israël. Waarom? Zoals we in een tekst hierboven al zagen, was er in Israël een stuk hoogmoed wegens afkomst. Hoe wordt in het Bijbelboek Job getoond, dat nòch Job, nòch Elihu … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

24. Leerzame praktische lessen getoond in Openbaring 2 en 3.

De Heere Jezus Christus geeft ons in Openbaring 2 en 3 zeven brieven aan zeven gemeenten. Daarin toont Hij hoe die gemeenten toen en daar wèl of niét omgingen met binnengeslopen dwaalleer, afdwaling; ze vastberaden weerstonden of ze stilzwijgend toelieten; … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

23. Algemene lessen uit het Bijbelboek Job.

We zien vier groepen mensen in het Bijbelboek Job, tegelijk in de wereld ná de zondeval: – Job, Elihu: oprecht, openlijk, voor ieder zichtbaar en kenbaar, zoals God van ieder mens eist – drie vrienden: onrechtvaardig, vals, duivels, in àlles, … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

22. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door Gods KIND Elihu zuiver bevestigd. IV

In Job 36 bezingt Elihu de almacht en de alwijsheid van God, die door mensen niet te doorgronden zijn. De Heere ziet nauwlettend toe op de handel en wandel van de mensenkinderen. De goddelozen doet Hij op Zijn tijd vergaan. … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

21. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door Gods KIND Elihu zuiver bevestigd. III

Job 34:1-9: ‘Verder antwoordde Elihu, en zei: Hoort, gij wijzen, mijn woorden, en gij verstandigen, neigt de oren naar mij. Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt. Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

20. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door Gods KIND Elihu zuiver bevestigd. II

Job 33:1: ‘En gewisselijk, o Job! hoor toch mijn redenen, en neem al mijn woorden ter ore.’ 7-12: ‘Zie, mijn verschrikking zal u niet beroeren, en mijn hand zal over u niet zwaar zijn. Zeker, gij hebt gezegd voor mijn … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

19. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door Gods KIND Elihu zuiver bevestigd. I

Job 32:2 en 3: ‘Zo ontstak de toorn van Elihu, de zoon van Baracheel, de Buziet, van het geslacht van Ram; tegen Job werd zijn toorn ontstoken, omdat hij zijn ziel meer rechtvaardigde dan God. Zijn toorn ontstak ook tegen … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

18. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door Gods KIND Job zuiver gestreden.

Job 30:20-23: ‘Ik schrei tot U, maar Gij antwoordt mij niet; ik sta, maar Gij acht [niet] op mij. Gij zijt veranderd in een wrede tegen mij; door de sterkte Uwer hand wederstaat Gij mij hatelijk. Gij heft mij op … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

17. De psychische confrontatie rond de ashoop. XIII

Job 25: ‘Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: Heerschappij en vreze zijn bij Hem, Hij maakt vrede in Zijn hoogten. Is er een getal Zijner benden? En over wie staat Zijn licht niet op? Hoe zou dan een mens … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

16. De psychische confrontatie rond de ashoop. XII

Job 22:1-5: ‘Toen antwoordde Elifaz, de Themaniet, en zei: Zal ook een man Gode voordelig zijn? Maar voor zichzelven zal de verstandige voordelig zijn. Is het voor de Almachtige nuttigheid, dat gij rechtvaardig zijt; of gewin, dat gij uw wegen … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

15. De psychische confrontatie rond de ashoop. XI

Job 20:1-3: ‘Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zei: Daarom doen mijn gedachten mij antwoorden, en over zulks is mijn verhaasten in mij. Ik heb aangehoord een bestraffing, die mij schande aandoet; maar de geest zal uit mijn verstand voor … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

14. De psychische confrontatie rond de ashoop. X

In Job 18:1-3 staat: ‘Toen antwoordde Bildad, de Suhiet, en zei: Hoe lang is het, dat gijlieden een einde van woorden zult maken? Merkt op, en daarna zullen wij spreken. Waarom worden wij geacht als beesten, en zijn onrein in … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

13. De psychische confrontatie rond de ashoop. IX

In Job 16:1-3 staat: ‘Maar Job antwoordde en zei: Ik heb vele dergelijke dingen gehoord; gij allen zijt moeilijke vertroosters. Zal er een einde zijn aan de winderige woorden? Of wat stijft u, dat gij [alzo] antwoordt?’ Job verstaat, dat … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

12. De psychische confrontatie rond de ashoop. VIII

In Job 14 tekent Job de kortheid van het leven en haar vergankelijkheid. Daarin borduurt hij voort op wat hij eerder uitsprak, nl. dat hij – gezien zijn situatie en de langdurige staat daarin – verwachtte elk ogenblik te zullen … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

11. De psychische confrontatie rond de ashoop. VII

Artikel 9 begonnen we met: ‘Zofar spreekt in Job 11. De verzen 1-3: ‘Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zei: Zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden, en zou een klapachtig man recht hebben? Zouden uw leugenen de lieden … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

10. De psychische confrontatie rond de ashoop. VI

Het Bijbelboek Job is weinig bekend, met uitzondering van de eerste en laatste hoofdstukken. Wat er tussen in zit, de gesprekken, de discussies, de confrontaties tussen Job en zijn drie vrienden, de redevoeringen van Elihu, het spreken van de Heere … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

9. De psychische confrontatie rond de ashoop. V

Zofar spreekt in Job 11. De verzen 1-3: ‘Toen antwoordde Zofar, de Naamathiet, en zei: Zou de veelheid der woorden niet beantwoord worden, en zou een klapachtig man recht hebben? Zouden uw leugenen de lieden doen zwijgen, en zoudt gij … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

8. De psychische confrontatie rond de ashoop. IV

Bildad vervolgt, Job 8:3: ‘Zou dan God het recht verkeren, en zou de Almachtige de gerechtigheid verkeren?’ Hoe suggestief worden Gods recht en gerechtigheid door Bildad geclaimd en gekoppeld aan hun eigenwillige ‘rechtsgang’ en ‘rechtsinhoud’. En daardoor probeert Bildad – … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

7. De psychische confrontatie rond de ashoop. III

Job 6:24-29: ‘Leert mij, en ik zal zwijgen, en geeft mij te verstaan, waarin ik gedwaald heb. O, hoe krachtig zijn de rechte redenen! Maar wat bestraft het bestraffen, [dat] van ulieden is? Zult gij, om te bestraffen, woorden bedenken, … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

6. De psychische confrontatie rond de ashoop. II

Job vindt en krijgt kracht en wijsheid en onderscheiding om te reageren, om te weerleggen. Immers, God verlaat nooit het werk, dat Hij begon! Het ondefinieerbare en onontwarbare in die samengang van Gods werk en de menselijke verantwoordelijkheid! Job 6:2: … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

5. De psychische confrontatie rond de ashoop. I

De psychische OORLOG wordt voortgezet. We zullen de breedsprakigheid accepteren en proberen daar de wezenlijk belangrijke elementen uit te halen, om de ene leerzame lijn te zien en te volgen. Opdat wij de lessen begrijpen en zien, die de Heere … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

4. Duivelse strategieën in de door God gezette oorlog.

Let goed op! Job heeft het leed over het verlies van dieren en kinderen nauwelijks kunnen verwerken. Daarnaast: Job is door zijn ziekte totaal afgetakeld, totaal uitgeput. Zijn weerstand is minimaal. Er is geen enkele rustpauze. Ook zijn vrouw heeft … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

3. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door God zuiver gehouden. Tweede confrontatie.

Job 2:3: ‘En de HEERE zei tot de satan: Hebt gij [ook] acht geslagen op Mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man, oprecht en vroom, godvrezende en wijkende van het kwaad; en hij houdt … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

2. De oorlogsverklaring van Genesis 3 door God zuiver gesteld. Eerste confrontatie.

Uitdrukkelijk wordt de rijkdom van Job vermeld. De rijkdom in bezit en gezin. Beschreven wordt hoe Job er alles aan doet om zijn kinderen in de genoemde weg op te voeden en voor te gaan, in woord, in daad. Hij … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen

1. Leven in en uit geloof in zuivere gezindheid.

Job 1:1: ‘Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job; en dezelve man was oprecht, en vroom, en godvrezende, en wijkende van het kwaad.’ Heel opmerkelijk, dat van Job niet vermeld wordt van wie hij een … Lees verder

Geplaatst in Het Bijbelboek Job | Een reactie plaatsen