3. SGP tegenover DENK 19 maart 2019

In het verkiezingsdebat voorafgaande aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 staan de heren van der Staaij van de SGP en Kuzu van DENK tegenover elkaar. Hierna een poging die confrontatie weer te geven.

Het motto van de SGP luidt:
Alle volksvertegenwoordigers moeten het goede voorbeeld geven bij het tegengaan van verharding en verruwing.

vdStaaij: Ja, morgen, je zou het bijna vergeten, maar worden heel veel mensen gekozen in waterschappen en in provincies, en daarna nog leden in, van de Eerste Kamer, allemaal volksvertegenwoordigers, waarvan ik hoop, dat ze het goede voorbeeld willen geven in het tegengaan van verharding en verruwing. En een beetje met een knipoog naar DENK, want die had het eigenlijk met een leus in de geboortepapieren staan, om dat tegen te gaan. En dat betekent, dat je op de inhoud scherp tegenover elkaar mag staan; dat doen wij ook op bijvoorbeeld integratie of de houding tegenover Israël, maar dat we niet op de persoon spelen. En dat zie ik bij DENK nog wel eens terug. Dat als er een Israëlische premier langs komt, dat u vriendelijk in de rij staat, maar hem uiteindelijk op het laatste moment ineens geen hand geeft, of dat u filmpjes op het sociale media plaatst waarin ook collega-kamerleden worden aangesproken op hun etnische afkomst, en of het wel klopt hoe ze stemmen. En ik zou zeggen: stop ermee, wees een bondgenoot in die strijd tegen de verharding en de verruwing. Wilt u die handschoen aanpakken?

Kuzu: Meneer van der Staaij, in de eerste plaats bedankt voor de preek, want als ik naar de heer van der Staaij luister, heb ik wel eens het gevoel, dat ik in de kerk sta, en dat is goed, dat is goed, want dat doet me ook denken aan Bijbelse teksten. Ik zat te denken aan bijvoorbeeld Mattheüs 7 versnummer 5. Dat luidt: ‘Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog, voordat u de splinter in de ogen van uw broeder weghaalt.’ Want de SGP is een partij die niet staat voor de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. U bent hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor de handtekening onder de Nashvilleverklaring, en ik heb hier een formuliertje van de SGP waarin staat: Is de islam een bedreiging voor Nederland? met een bom, waardoor 1 miljoen mensen in dit land worden geassocieerd met terrorisme. En dat vind ik walgelijk en abject, dus ik zou zeggen: ga eerst bij uzelf te rade, meneer van der Staaij.

vdStaaij: Dat is inderdaad de stijl van DENK. Zo kennen we de heer Kuzu weer, met in hetzelfde hoofdstuk van Mattheüs – als we nu toch op de preektoer gaan – staat ook: ‘met de maat waarmee je gemeten, waarmee je zelf meet, zal je zelf gemeten worden.’ U strijdt tegen verharding en verruwing. Doe dat dan ook echt en laten we niet elkaar dan de maat gaan nemen en elke keer met dit soort voorbeelden komen. Dit is ook wel een mooi voorbeeld van zo’n affiche waar klachten over kwamen, waar uiteindelijk werd gezegd: als die verkeerd overkomt, dan halen we die weg. En op het punt van vrouwenemancipatie, ik moet wel eerlijk zeggen, als d’r verder vanavond niet teveel meegeluisterd wordt, maar het optreden van die DENK-mannen heeft bij mij wel het verlangen naar vrouwen in de politiek aangewakkerd.

Kuzu: Ja, meneer van der Staaij, u wordt op uw wenken bediend, want wanneer zoveel mogelijk mensen voor de Provinciale Statenverkiezingen hun stem uitbrengen op DENK gaat meneer Öztürk naar de Tweede Kamer en komt mevrouw Gladys Albitrouw naar de Tweede Kamer, waardoor er ook voor het eerst een vrouw in de politiek is bij DENK. Nou, dat moet bij de SGP volgens mij nog gebeuren.

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Er zijn in bovenstaande confrontatie enkele punten, die uitgediept dienen te worden. Zeker, we houden in gedachten, dat de personen in zo’n verkiezingsdebat heel adrem dienen te reageren op het door de ander aangevoerde materiaal. Echter, we zullen ook mogen wegen, dat ze de woordvoerders van die partijen zijn, en daarom breed ingevoerd behoren te zijn in de materie. In onderstaande is het dus allerminst de bedoeling enkele spijkers op laag water te zoeken; wel tot opscherping, voor de toekomst. Maar u, als lezer, beoordeel zelf.

Meneer van der Staaij, u roept meneer Kuzu op, om te stoppen met het op de persoon spelen, tegelijk om een bondgenoot te zijn in die strijd tegen de verharding en de verruwing. Hierover verbaas ik me zeer! Bent u er inderdaad van overtuigd, dat DENK, haar volgers, haar woordvoerders, wiens grondslag de koran is, die zich in alles laten kennen als aanhangers van de islam, de cultuur, die daar heerst en gepraktiseerd wordt, een basis kàn zijn om in bondgenootschap te treden? Want u zult direct moeten onderkennen, dat alleen al de ìnhoud, de betékenis, laat staan de ùitwerking, de ùitvoering van de woorden ‘verharding’ en ‘verruwing’ tussen SGP en DENK mijlenver uit elkaar ligt. U zijn de praktijken, die in islamitisch geregeerde landen gehanteerd en gepraktiseerd worden, toch niet onbekend? En heeft DENK daar nadrukkelijk en openlijk duidelijk afstand van genomen en volhardt ze daarin? Nee! En dat kàn ze ook niet, omdat ze daardoor haar grondslag zou verloochenen. En nee, ze wìl het ook niet.

Als u tegelijk zèlf Gods Woord als de enige Norm hanteert, dan toont de Schrift u op tal van plaatsen, dat God het telkens weer nadrukkelijk verbiédt om bondgenootschappen te onderhouden of te sluiten met vijanden van God, Zijn Woord, Zijn geboden en verordeningen. Tenminste, als het om morele zaken gaat. Dat is het criterium: zakelijk òf moreel! Inzake morele bondgenootschappen met vijanden mag het niet, omdat zij daarin onbetrouwbaar zijn, ja, niet anders dan onbetrouwbaar kùnnen zijn. Want ze zullen u vroeg of laat meeslepen in hùn plannen, drijfveren, handelwijzen, doelstellingen.

Tegelijk, omdat u deze oproep PUBLIEK doet, suggereert u op z’n minst tegenover het hele Nederlandse volk, dat uw oproep legitiem is, ofwel, dat diezelfde oproepen ook op alle andere niveau’s mogen en kunnen plaatsvinden. De precedentwerking. Want bij verharding en verruwing gaat het niet om een bondgenootschap betreffende een zakelijk iets, maar om morele zaken. En dan is wederzijds vèrtrouwen een eerste vereiste!

Meneer Kuzu, u citeert Mattheüs 7:5. Dat zegt in die tekst Jezus Christus, de Heere der Heeren, de Koning der Koningen, toen in vernedering. Maar met het citeren van dit Woord, dóet u alsof u zelf dit Woord gelooft en daarmee de Spreker van dat Woord in waarheid gelooft. Maar dat doet u beslist niét! Want dan zou u ook dat andere Woord van Jezus Christus voor waarachtig houden, Johannes 14:6: ‘Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.’ Hoe is dat Woord van Jezus Christus àlle aanhangers van de islam een geweldige aanstoot en ergernis.

En daarom is uw citeren van Bijbelteksten uitermate vàls. Nu bent u niet de eerste, die dat doet. Ook de duivel deed dat; ook valse profeten deden en doen dat. Maar telkens blijkt, dat God op geen enkele wijze daarover met betrokkenen in discussie gaat. Integendeel, God bevestigt wat Hij zei, zet recht waarin de duivel, één van zijn volgers de schijn ophoudt. Niet meer. Nooit meer. Waarom niet? Omdat God het nooit toestaat, dat Zijn Woord, zo vol majesteit en macht en heerlijkheid – vergelijk Genesis 1!!! – behandeld en gehanteerd wordt als een mensenwoord, waarover vrijblijvend gediscussieerd mag en kan worden.

U citeert niet alleen, nee, u spreekt iemand anders aan met dit Woord en wilt daardoor die ander bìnden onder het gezag van dat Woord. Terwijl overduidelijk blìjkt, dat u dat Woord alleen op dàt moment van pas komt, met als doel die ander daardoor te schaden en uit positie te brengen. Het openbaart uw duistere gedachtengangen, want uw doelstellingen zijn daarmee overduidelijk van een zeer laag moreel gehalte. En dat doet u PUBLIEK, zodat alle kijkers en luisteraars er getuige van zijn.

Als uw insteek juist en zuiver was, dan had u meneer van de Staaij daarvóór al diverse malen onder vier ogen verzocht om die balk (indien aanwezig) te mogen verwijderen. Maar daarvan blijkt niéts!

Als ‘bewijsstuk’ bij het voorhouden van die tekst noemt u het niet gelijkwaardig behandelen van man en vrouw door de SGP. Een aanhanger van de islam maakt iemand anders dit verwijt. Terwijl u heel goed weet, dat de vrouw in de islamitische cultuur zeer vaak behandeld en gehouden wordt als een tweederangs wezen, waarover de man naar willekeur en eigenwilligheid kan en mag beschikken. Denk alleen aan de eerwraak, aan de uithuwelijking. Als tweede ‘bewijsstuk’ wijst u op de handtekening van de heer van der Staaij onder de Nashvilleverklaring.

Maar meneer Kuzu, als u de Bijbel ook maar enigszins zou kennen, laat staan geloven, u zou nooit met deze twee ‘bewijsstukken’ op de proppen zijn gekomen. U zou meteen weten, dat God Zelf Zijn òrdes gezèt heeft inzake de verhouding man-vrouw. In het huwelijk, in het kerkelijk ambt, als hulp bij het hoofd. Dan is er geen enkele sprake van minderwaardig, maar van anderssoortig, door die òrde. Door God Zelf gezèt!

U zegt: de SGP stáát voor het niet gelijkwaardig behandelen van man en vrouw. De islam en haar volgelingen dóen het gewoon niet. In Gods Woord staat ook Spreuken 31, waarin zo duidelijk bevestigd wordt, dat de vrouw mag en moet woekeren met de door God aan haar gegeven talenten en gaven, met inachtneming van de door God gezette orde. En ja, de christelijke man zal dat beamen en dat ontplooien bevorderen en toejuichen.

U weet heel goed, dat zo’n ontplooiing in islamitische landen voor zeer weinig vrouwen wordt gedoogd, laat staan aangemoedigd. In dit verwijt spreekt u inderdaad de gangbare moraal in de westerse wereld achterna, terwijl u daar zèlf niets van moet hebben vanwege uw islamitische achtergrond. De schijn ophouden en doen alsof, alleen om een paar extra stemmen van mensen, die de drijfveren van de islam niet onderkennen en doorgronden.

Wat betreft de handtekening onder de Nashvilleverklaring verwijs ik u naar het laatst geplaatste artikel op www.verborgenheden.nl inzake regenbooggemeente.

Het door u getoonde briefje van de SGP met de vraag: Is de islam een bedreiging voor Nederland? met bom, ken ik niet. Wel is heel duidelijk, dat de doelstellingen van de islam beslist niét vredelievend zijn tegenover mensen, die de islam niet volgen. En dat kan ook niet anders, daar de Bijbel duidelijk doet zien, dat de duivel geen andere doelstelling heeft dan chaos, ontwrichting en ontbinding te zaaien en te verspreiden en dat daartoe àlle middelen en methodes en manieren geoorloofd zijn. Maar de islamitisch geregeerde landen en groepen bewìjzen het zèlf van dag tot dag, van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw in het openlijk tónen van de geweldige háát waarmee tegenstanders benaderd en uitgemaakt en verguisd en uit de weg geruimd worden. Als de islam zo vredelievend en menslievend is, dan mag de buitenwereld toch openlijk kennis maken met de gehanteerde praktijken in het rechtspreken, in de gevangenissen, in de kampen en noem maar op?!?! En waar zeer vredelievende taal gebezigd wordt bij kleine minderheid, hoe snel wordt plicht en dwang gehanteerd, als de meerderheid behaald is?

Meneer Kuzu, wijs één concreet geval aan, waardoor niet-islamieten jaloers worden op islamieten en begeren bij hen te wonen en deelgenoot te worden aan hun cultuur. Eén concreet islamitisch geregeerd land, groep.

Uw woordkeus is indrukwekkend in het tentoonspreiden van uw diepe afkeer, dat 1 miljoen mensen op die manier geassocieerd (zouden) worden met terrorisme. U vergeet één ding: in islamitisch geregeerde landen zijn er geradicaliseerde personen, groepen, die veelal de dienst uitmaken; in niet-islamitisch geregeerde landen ìn die bevolkingsgroepen. De overigen zwijgen, gedogen, verdragen. Maar komen ze openlijk in verzet – verbaal, non-verbaal – ze weten, dat hun leven op het spel staat. Betreft Nederland: zou DENK de helft van het aantal geldige stemmen behalen, op grond waarvan garandeert u, dat de vrijheid van geloof(suiting) niets in de weg gelegd wordt? Hoe subtiel ook? Maak ik DENK, haar vertegenwoordigers, nu verdacht? Wijs in de geschiedenis één land aan, waar de islam zonder enig verzet of strijd de macht overdroeg aan een niet-islam meerderheid na eerlijke verkiezingen.

Kijk, meneer Kuzu, zo is uw optreden in deze 4 minuten één bewijs van uw insteek, van uw drijven, van uw vertoning, moreel. Want in heel uw optreden vertoont u overduidelijk, dat u maar wat roept, om de ander te kwetsen, te beledigen, kapot te maken. Eerst roept u: ‘huichelaar’, dan verwijt u de ander niet te buigen onder- en mee te gaan in de gangbare opinie inzake de positie van vrouwen, dan gebruikt u grote woorden om uw diepe afkeer van een affiche te benadrukken.

Maar kijk nu in de spiegel naar uw eigen optreden: u negeert volledig de aan u gestelde vraag door de heer van der Staaij. Wat blijkt daarin een geweldige mìnachting voor de vragensteller. Tegelijk, wat een geweldige arrogantie om de ander daardoor diep de grond in te trappen. Kijk, dàt zijn uw praktijken! Maar dan hebt u zelf niet een splinter in het oog, niet een balk, maar een complete woudreus! Hoe huichelachtig is daardoor uw eigen optreden. Tegelijk, hartelijk bedankt, dat u zich zó duidelijk en openlijk laat kènnen als iemand, als vertegenwoordiger van een partij, die daarin bewìjst moreel volstrekt ONbetrouwbaar te zijn. PUBLIEK!

Nee, ik zal niet oproepen tot geweld tegen u, tegen DENK, tegen de islam. Integendeel, de christen staat een veel krachtiger en machtiger wapen ter beschikking: het Woord van de levende God. Dàt getuigt tégen u, en dàt getuigenis is waarachtig. Omdat de levende God Zèlf spreekt en regeert. En zeker, Hij is bij machte om u van harte te bekeren tot het christelijk geloof, zodat u met vreugde in volle overtuiging Johannes 14:6 belijdt en naspreekt en uitdraagt. Niet alleen u, maar ook velen die nu verblijven in geestelijke gevangenissen en daar gebonden zijn en worden door de duivel, zijn volgers. Dat zijn de meest ortodoxe en radicale moslimlanden en in alle landen waar Jezus Christus nu niét gediend en nagevolgd wordt; maar ook waar gebonden wordt onder vàlse bevinding, onder systeem en structuur van instituties, onder vàlse leer, onder sectarisch drijven, onder onbarmhartige heerszucht. Want even waar en waarachtig is dat andere Woord van Jezus Christus, de Opgestane Paasvorst, nu in verhoging, Mattheüs 28:18: ‘En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ En nee, wees gerust, er kan géén geestelijke gevangenis zó hermetisch gesloten zijn op deze aarde, in deze bedeling, of Jezus Christus opent en treedt binnen en bevrijdt en overwint. Indien Hij wil, naar Zijn raad. Maar tegelijk roept Hij met gezàg alle mensen op tot berouw en bekering en waarachtig gelóóf! In Hèm, niet in instituties, niet in leiders, niet in systemen en structuren, hoe georganiseerd ook. Nee, in Hèm, naar uitwijzen van Zijn Wóórd, zoals geopenbaard.

Meneer van der Staaij, u doet precies wat u niet màg doen, namelijk tegenover het geciteerde vers uit Mattheüs 7 er een ander vers náást plaatsen, ja, tegenóver, namelijk 2b. En daarmee trapt u in die val, waardoor het lijkt, alsof het noemen van vers 7 door de heer Kuzu rechtmatig was, terwijl we er tot en met voor op onze hoede moeten zijn dat niét te doen. En daarom moeten we telkens weer scherp onderkennen en onderscheiden: wié wil ons met Bijbelteksten onderwijzen, terechtwijzen, vermanen? Is dat iemand, die zèlf in woord en daad blìjk geeft gehoorzaam te willen buigen onder het gezàg van dat Woord? Of niet?

Want nu lijkt het er sterk op, dat het door u geciteerde vers 2b vers 7 door uw citeren krachteloos maakt. Maar tegelijk wekt u de sterke indruk, dat het een legitieme bezigheid is elkaar met teksten om de oren te slaan, ja, dat de Schrift Zich daarvoor leent. En helaas verwijst u niet naar de door God gezètte ordes in de schepping, die gelden voor alle mensen, voor mannen, ook voor vrouwen.

Daarna roept u de heer Kuzu ertoe op nu ook daadwerkelijk de strijd tegen verharding en verruwing te gaan voeren. Waarmee u de indruk wekt, dat die twee begrippen – verharding en verruwing – in betekenis en uitwerking en uitvoering voor u beiden identiek staan en gehouden worden. De hele geschiedenis staat er vol van, dat dezelfde begrippen vaak heel eigenwillig worden ingevuld en uitgewerkt en toegepast, zodat we er telkens weer nauwkeurig op moeten toezien, dat we dat belangrijke aspect niét uit het oog verliezen. Hoe ernstig worden we door Christus daartoe vermaand, als Hij ons waarschuwt: de duivel doet zich graag voor als een engel van het licht. Want dan spréékt hij ook als een engel van het licht, terwijl hij de leugen liefheeft en doet!

U roept de heer Kuzu ertoe op om elkaar niet telkens weer de maat te nemen. Maar dat moeten we vóóraf al doen: leren te onderkennen, leren te onderscheiden, leren de doelstellingen, de insteken, het drijven van de ander zuiver voor ogen te krijgen en te houden, moreel. Want dàt zal ons telkens weer doen doorzién alle bedoelingen van die ander, hoe ze door die ander ook gemaskeerd en gecamoefleerd en omfloersd worden met schijnvoorstellingen. En inderdaad, dan volgt ontmaskeren, dat is, de ware insteek en het ware bedoelen van de ander aanwijzen en benoemen. En dat kan alleen in het zuivere Licht van Gods geopenbaarde Woord.

In dit debatje neemt de heer Kuzu u ook de maat, en hoe!!! Alleen de manier al doet hem kennen als iemand, die laat zien en vervolgens bewijst, dat hij zonder enig respect voor u, noch voor uw achtergrond, noch voor uw insteek, te werk gaat. Dat moet ons vanaf nu scherp in het geheugen staan; dat mogen we niet vergeten. Zo handelt de wereldse mens, pragmatisch, los van God en gebod, bedacht op eigen voordeel en belang, hier, nu. En telkens weer zullen we moeten ontdekken, dat we bedrogen en verlinkt worden, als er geen zeer harde bewijzen en voorwaarden overeen gekomen zijn; maar ook dan moet blìjken en bewezen worden, dat men zich aan die bewijzen en voorwaarden gebonden weet.

Inderdaad, meneer Kuzu, God is Nederland nog genadig geweest, zodat de gehoopte en verwachte winst voor DENK er niét gekomen is. Maar we hebben tot nu toe niet gehoord of gelezen dat DENK, haar woordvoerders, daardoor tot inkeer gekomen zijn. Helaas, we hebben ook weinig gehoord en gezien van diepe dankbaarheid tegenover Hèm, Die die overwinning niét gaf, toestond. Veelal werd eigen winst of verlies ‘genomen’, omkleed met rédelijke verklaringen.

Helaas!

Wat een geweldige troost en bemoediging: Jezus Christus regeert, onwankelbaar!

6 mei 2019

Dit bericht is geplaatst in Publiek geplaatste artikelen, gedane uitspraken, en reactie. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.