4. Debat Lhbti-monitor en Nashvilleverklaring, Tweede Kamer, 16 mei 2019

Naar aanleiding van dit debat leg ik een aantal notities naast het ingebrachte materiaal.

In de eerste plaats mis ik alle aandacht voor de door de levende God gezètte òrde in Zijn schepping. Hij schiép, Hij formeerde, Hij stelde grenzen en verordeningen voor Zijn schepselen. In de eerste plaats voor de mens, geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis.

Hoe volkomen ànders is de plaats van ouders, bestuurders, regeerders, rechters, politie, justitie. Immers, daarin stellen mènsen voor zichzelf, anderen, vanuit hun functie, hun ambt, regels en grenzen en bepalingen en verordeningen vast en eisen gehoorzaamheid en onderwerping, met als beroep daartoe hun ontvangen bevoegdheid, positie, ambt, aanstelling. Met het recht die gehoorzaamheid met dwang op te leggen en af te eisen, en ongehoorzaamheid met boete en straf te bestraffen.

Dat achten we helemaal legitiem, democratisch, vastgelegd in regels en wetten, of vanuit het natuurlijk gegeven, dat ouders de verantwoordelijkheid bezitten en geacht worden de juiste regels en grenzen te mogen en te kunnen bepalen en opleggen aan de hen toevertrouwde kinderen. De moraal.

Maar hoe dan ook, we zullen moeten erkennen, dat mensen die macht, die bevoegdheid, die taak, dat ambt, slechts gedurende weinig jaren uitoefenen, en dan nog als sterfelijke mensen over andere sterfelijke mensen, terwijl we ook zelf in tal van opzichten weer staan onder die macht enz. van àndere mensen en instanties.

En we bedenken té weinig, dat even later de door ons zo zorgvuldig opgestelde en voorgeschreven regels en geboden door anderen weer als verouderd of onhoudbaar of achterhaald vervangen of aangepast of uitgebreid worden. Veelal al naar gelang de wensen van betrokkenen. Zeker, we erkennen, dat we afhankelijk zijn van de meewerking van de meerderheid, het niet in strijd komen met de bestaande wetgeving en jurisprudentie.

Maar dàt dringt niet tot de mens door, althans, hij staart zich blind op vandáág, hiér, nú, en vooral IK, MIJN belang, MIJN invloed, MIJN macht. En de kòrtheid van tijd en gelegenheid leidt in geen enkel opzicht tot enige bescheidenheid. Integendeel!

Als het goed is kent elk huis zijn huisregels, waaraan de inwonenden zich hebben te houden. En ouders handhaven die regels tegenover de hen toevertrouwde kinderen en zetten zo nodig macht en dwang en bevoegdheid in om o.a. door middel van die regels de leefbaarheid en orde in huis te bewaren en te handhaven.

En zo bestaan er huisregels, verkeersregels, huurregels, bouwvoorschriften, medische regels en voorschriften en kent ook de Tweede Kamer haar eigen huisreglement, dat door de voorzitter gehanteerd en erover gewaakt moet worden, dat het nageleefd wordt.

De lévende Gòd heeft als Schèpper Zijn verordeningen en bepalingen gegeven en opgelegd aan Zijn schèpselen. Één van Zijn instellingen is het huwelijk tussen één man en één vrouw. Ook na de zondeval. Veel breder daarover in artikel: 2. artikel ChristenUnie inzake regenbooggemeente, en reactie.

En in tegenstelling tot de wèinige jaren waarin mènsen hun macht en invloed uitoefenen over andere mensen moet het voor ieder mens als schèpsel vaststaan, dat de grote Schèpper er van uur tot uur, van dag tot dag, van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw over wáákt, dat Zijn heilige Náám niét ontheiligd wordt door Zijn schepselen, die Zijn ingezètte verordeningen aan de kant zetten en er hun zèlfbedachte ideeën vrijblijvend náást zetten. Nog sterker: schèpselen, die er niet voor terugdeinzen Gòds verordeningen als belachelijk en achterhaald en puur verwerpelijk vèr van zich te werpen. Op ingeving van de duivel.

Nu zijn de mensen die vandaag leven niet de eersten die dat doen. In genoemd artikel toon ik duidelijk aan, dat er in de dagen van Sodom en Gomorra en in de dagen van Gibea ook mensen waren, die meenden dat openlijk te kunnen en te mogen doen. En ze déden het!!! Heeft God hen daarin maar hun gang laten gaan? Heeft Hij hen ernstig gewaarschuwd, maar toen dat niet hielp, geaarzeld, getreuzeld met vervolgstappen? Nee!!! Hij heeft Zijn ernstige waarschuwingen – toen Hij hun onbekeerlijkheid, vervolgens hun verharding daarin, zag! – in en door Zijn oordelen over hen uitgegoten en hen weggedaan van voor Zijn heilige ogen.

Vóór Sodom en Gomorra, vóór Gibea kunnen we in de Bijbel lezen dat God de mensheid van de voortijd gedurende 120 jaar door de prediking van Noach ernstig vermaand en opgeroepen heeft zich met haast te bekeren van hun zonden en praktijken. Hij bouwde in gehoorzaamheid de ark tot redding van zijn gezin, ook van de diersoorten. Hoe heeft de mensheid hem bespot en gehoond. Toen kwàm, nee, toen bràcht God de zondvloed, die hen allen wegnam. Te láát besèften ze, hoe lichtzinnig en vermetel ze zich gedragen hadden, door Zijn profeet, die hen ernstig waarschuwde voor de gevolgen van blijvende onbekeerlijkheid en verharding tégen Gods Woord en gebod gedurende 120 jaar!!!, te minachten en te bespotten. Niet alleen Noach, zijn waarschuwingen en woorden, nee, de levende Gòd, Zìjn Woord en gebod en verordening.

De mensen in alle volgende geslachten kunnen dat uitgebreid lezen. En de mens moet met opzet blìnd wìllen zijn, dat hij, zij, vandaag nòg meent en verkondigt en uitbralt, dat de levende Gòd het vandáág wèl goedvindt, er vandáág niét ernstig tegen waarschuwt. Ja, dat Hij Zijn oordelen daarover niet met haast zal brengen en doen komen.

We gaan terug naar het debat. Inderdaad, de conclusie kàn en màg niet anders zijn, dan dat veel woordvoerders stekeblind zijn, maar ook wìllen zijn.

In de tweede plaats verklaarden veel woordvoerders met zichtbare afkeer en hoorbare misbaar, dat de “voortgang”, die tot nu toe bereikt is in het vrijmaken van alle belemmeringen om tot volledige “vrijheid” van alle Lhbti-ontwikkelingen en -praktijken zou leiden, door de inhoud van de Nashvilleverklaring, maar ook door alle belemmeringen en beperkingen in wet- en regelgeving, ruim baan moest worden gegeven. En daarom: wèg met Nashvilleverklaring, wèg met alle beperking en belemmering. Niét jaren, niét eeuwen terug in ontwikkeling naar absolute “VRIJHEID”!!! En dáárom: Streng erop toezien en er naar toewerken en alle middelen daartoe instellen en oprichten en wettigen en de bevoegdheid verstrekken die “VRIJHEID” met dwàng op te leggen en af te dwingen. Met alle middelen handhaven!

Gemakshalve wordt voorbijgezien, dat Gòd Zijn verordeningen al gezèt heeft direct ná de schepping. Hij, als Schèpper over Zijn schepselen. Ofwel, qua leeftijd zijn dié verordeningen al veel ouder en vegen elk beroep op tijdsduur meteen van tafel.

Gemakshalve wordt de BLINDHEID niet genóemd, die de mensheid in de voortijd, de inwoners van Sodom en Gomorra, de inwoners van Gibea zich met haast toeëigenden, door alle waarschuwing van Gods gezanten in verharding te verwerpen. God waarschuwde zo niet alleen, maar op Zijn tijd aarzelde Hij geen moment met het daadwerkelijk uitvoeren van Zijn oordelen daarover. Waarom? Omdat God het niet verdroeg, ja, niet verdraagt, dat de mensheid, die Hij volmaakt goed geschapen had, zich in verharding en tomeloos verzet wèigert zich met haast te bekeren en met volharding zich te onderwerpen aan Zijn goede Woord en Zijn betrouwbare getuigenissen en verordeningen. Om in dié weg zich te ontworstelen aan de slavernij van de knècht, de duivel, de mensenmoorder en aartsleugenaar van de beginne, en weer terug te keren tot het KINDschap van God, in welke òrde God engelen en mensen schiep, en welke ingezètte òrde God handhaaft.

Het Woord Zelf is daarover heel duidelijk: Lev. 18:2-5: Spreek tot de kinderen Israels en zeg tot hen: Ik ben de HEERE, uw God! 3 Gij zult niet doen naar de werken des Egyptischen lands, waarin gij gewoond hebt; en naar de werken des lands Kanaan, waarheen Ik u brenge, zult gij niet doen, en zult in hun inzettingen niet wandelen. 4 Mijn rechten zult gij doen, en Mijn inzettingen zult gij houden, om in die te wandelen; Ik ben de HEERE, uw God! 5 Ja, Mijn inzettingen en Mijn rechten zult gij houden; welk mens dezelve zal doen, die zal door dezelve leven; Ik ben de HEERE!

Vers 22: Bij een manspersoon zult gij niet liggen met vrouwelijke bijligging; dit is een gruwel.

Verzen 24-30: Verontreinigt u niet met enige van deze; want de heidenen, die Ik van uw aangezicht uitwerpe, zijn met alle deze verontreinigd; 25 Zodat het land onrein is, en Ik over hetzelve zijn ongerechtigheid bezoeke, en het land zijn inwoners uitspuwt. 26 Maar gij zult Mijn inzettingen en Mijn rechten onderhouden, en van al die gruwelen niets doen, inboorling noch vreemdeling, die in het midden van u als vreemdeling verkeert. 27 Want de lieden dezes lands, die voor u geweest zijn, hebben al deze gruwelen gedaan; en het land is onrein geworden. 28 Dat u dat land niet uitspuwe, als gij hetzelve zult verontreinigd hebben; gelijk als het het volk, dat voor u was, uitgespuwd heeft. 29 Want al wie enige van deze gruwelen doen zal, die zielen, die ze doen, zullen uit het midden van haar volk uitgeroeid worden. 30 Daarom zult gij Mijn bevel onderhouden, dat gij niet doet van die gruwelijke inzettingen, die voor u zijn gedaan geweest, en u daarmede niet verontreinigt; Ik ben de HEERE, uw God!

Hoe heeft de Heere Zijn Woord wáár gemaakt: door de uitroeiing van de Kanaänietische volken; door de ballingschap. Maar we moeten ook vooruit kijken: de jongste dag nadert snel, het definitieve grote oordeel. Want dan zal God definitief de nieuwe hemel-aarde doen beërven door Zijn kinderen en erfgenamen; maar tegelijk zal Hij al Zijn vijanden voor eeuwig ònterven en doen delen in het lot van de duivel en zijn engelen en Zijn toorn hen voor eeuwig toedelen. En daarom waarschuwt Hij vandaag nòg ernstig en roept dringend op tot waarachtig berouw en bekering.

En laat geen sterveling de ijdele gedachte hebben te kunnen ontkomen. Zal de almachtige God, die al het zichtbare en onzichtbare door Zijn machtswoord tot aanzijn riep straks ook maar in iets beperkt kùnnen worden om door datzelfde machtswoord àllen die ooit geleefd hebben levend voor Zich te plaatsen? Zal Hij, Die onmetelijk in verstand is, straks Zèlf aan geheugenverlies lijden, als Hij al Zijn schepselen àl hun daden, woorden, gedachten, en ieders gezindheid daarin, voor ogen zal stellen? En ja, alle schepselen zullen moeten erkennen, dat Zijn oordelen volmaakt rechtvaardig zijn. Náár Zijn geopenbaarde Woord! Want dat Wóórd is de enige Norm! Hoe heeft de grote Zóón, Jezus Christus, Zich er telkens weer op beroepen: ER STAAT GESCHREVEN!

In de derde plaats is door meerdere woordvoerders uitgeroepen: God is liefde! Hoe zal Hij liefde tussen mensen van hetzelfde geslacht ooit kunnen afkeuren of verbieden!?

Maar ziet u de geweldige dwáásheid in die betogen? U bent opgegroeid in gezinnen waar huisregels golden. In uw gezinnen – als u die mocht ontvangen – gelden huisregels. De Tweede Kamer kent haar huisregels. De regering bepaalt verkeersregels, regels inzake huren, inzake afzonderlijke beroepen, inzake banken en rechtspraak. Doen ze dit, omdat ze betrokkenen háten, willen pèsten? Dat doen ze toch om zwakkeren te beschermen, om sterkeren ervan te weerhouden tot machtsmisbruik over te gaan? Inderdaad, om orde en recht te handhaven, opdat de samenleving erdoor beschermd wordt.

Maar als God Zijn gezètte verordeningen geeft, en handhaaft, en bewijst in Zijn oordelen, dan is God liefdeloos??? Maar dan moet u “in liefde” niet alleen alle Lhbti-voorstanders en -bedrijvers beschermen en verdedigen en vrij baan geven, maar dan moet u ook alle mensen, die er lust toe hebben om te stelen, te moorden, te verkrachten, alle verkeersregels fors te overtreden, alle rechtsregels aan hun laars te lappen, allen die hun macht en invloed misbruiken, beschermen en verdedigen en vrij baan geven. Dan moet u ook per direct alle wapenbezit en -gebruik vrijgeven, alle gedetineerden op staande voet vrijlaten en rehabiliteren en hen financieel vergoeden wat ze gemist hebben, alle uitgeschreven boetes met haast intrekken, ja, dan is ook elke controle tot naleven immers totaal overbodig, enzovoort, enzovoort.

Ofwel, zèlf kent u het recht toe naar eigen inzicht te onderscheiden en vervolgens anderen daaraan en daaronder te binden en te houden, maar de levende Gòd als grote Schèpper wilt u datzelfde recht betwisten!?!? En zie, dat dit géén debat was tussen diverse gedachten en meningen en standpunten van mènsen, maar een ernstige poging van mènsen om zich te ontdoen van Gòds verordeningen. En de geschiedenis leert telkens weer, dat de mens(heid) daarmee de drempel tot absolute willekeur en dictatuur overgaat. Echter tevergeefs, daar de levende God regeert en tijd en grens en paal stelt. Wijs maar aan: waar zìjn al die machthebbers, die sinds de schepping zijn opgestaan en hebben geheerst?

Maar het is wáár: God ìs liefde. Want toen Hij zag, dat de mens dóór zijn zondeval midden in de dood terecht kwam en onmogelijk door eigen kracht of middel daaruit kòn komen, heeft Hij Zijn Zoon gezonden – Jezus Christus – om zondaren uit die dood te bevrijden Zich ten eigendom. Opdat zondaren door waar geloof hun vertrouwen op God zouden stellen, op Zijn Woord, op Zijn beloften, op Zijn Verbond, op Zijn verordeningen, en tegelijk helemaal van iets in zichzelf zouden afzien, maar alles in Jezus Christus hebben.

In de vierde plaats, als we vervolgens horen, dat diverse woordvoerders de regering er met grote klem toe oproepen om ervoor te waken dat Lhbti-ers gemakkelijk aangifte doen, dat hun aangifte serieus genomen wordt, dat tegen (vermeende) overtreders scherp opgetreden wordt (onderkèn de mogelijkheid van subjectiviteit hierin!) en dat de strafmaat verhoogd moet worden, hoe wilt u serieus genomen worden??? Want de PRAKTIJK leert, dat vélen, die te maken kregen met zinloos geweld, met inbraak, met winkeldiefstal, met vernieling van eigendommen, met pestgedrag, met gestalkt worden, met discriminatie, géén aangifte doen. Waarom niet? Omdat velen gefrustreerd worden met de mededeling, dat er geen tijd is om die aangifte op te nemen; vervolgens, dat getroffenen er zeker een dagdeel van 4 uur voor moeten uittrekken om aangifte te doen; vervolgens, dat de kans heel klein is, dat er daadwerkelijk wat mee en aan gedaan wordt (ofwel, de aangifte verdwijnt onder in de lade). En vervolgens “blijken” volgens metingen van officiële instanties het aantal misdrijven van jaar tot jaar in aantal te dalen. En worden daders wèl gepakt, dan blijken de omstandigheden vaak ineens de afdoende reden te zijn om tot een strafbepaling te komen, die ronduit uitnodigen tot voortgaan in die weg. En slachtoffers krijgen hooguit een aai over hun bol en moeten er maar niet te zwaar aan tillen. Maar zèlfverdediging, laat staan het recht in eigen hand nemen, nee, dàt is ten strengste verboden. Dàt moet zwaar bestraft worden. Waarom dringt het zo moeilijk tot politici door, dat dit één van de oorzaken is, waarom velen het vertrouwen in de politiek opgezegd hebben? En er door nieuwe praktijkgevallen alleen maar in bevestigd worden?

Want met deze klemmende oproep van velen van u dwingt u betrokken functionarissen tot het nadrukkelijk scherp onderscheiden in inhoudelijkheid van aangifte: de ene aangifte (indien al opgenomen!) veelal meteen onder in de lade; de andere aangifte moet direct met de hoogste prioriteit in behandeling genomen worden; bij de ene is de dader te verontschuldigen met tal van emotionele aanleidingen en omstandigheden; bij de ander is de ‘dader’ bij voorbaat al behorend tot de groep zwaarste criminelen, tot wiens opsporing alle manschappen ingezet moeten worden.

Want regering, Tweede Kamerleden, u, die de rechtsgang moet bewaken en controleren (als dat nog nodig is!), hoe wilt u deze rechtsongelijkheid ook maar één ogenblik verdedigen zonder u diep te schamen, dat u zoveel misdaden met tal van ‘verzachtende omstandigheden’ omkleed en weggewuifd hebt? Maar dat is het ergste niet. Nee, mèt deze richting op te gaan toont u overduidelijk aan, dat u als regering, als volksvertegenwoordigers de verordeningen van de levende God aan de kant wilt schuiven en minachten. Terwijl u voor het volk voorbeelden behoort te zijn, die recht en gerechtigheid en waarheid liefhebben en doen en voorleven.

Gaat u straks ook proberen andere verordeningen van God te veranderen? De verordening inzake de afwisseling van dag en nacht; de verordening waar God de zon zette tot heerschappij over de dag, de maan over de nacht; de verordening inzake de afwisseling van de seizoenen? Maar wéét.dat de levende God het nooit toestaat, dat Zijn schepsel, wiens adem in Zijn hand is, ongestraft Zijn gezètte verordeningen kàn noch màg aantasten of veranderen.

U kent het gezegde: een gewaarschuwd man, vrouw, telt voor twee. God heeft u wel drié! keer ernstig gewaarschuwd, toen anderen hetzelfde deden. Zijn oordelen daarover staan duidelijk opgetekend tot een teken en waarschuwing voor al de navolgende geslachten. Heb geen enkele gedachte, dat ú zult ontkomen, als u voortgaat op deze ingeslagen weg. En nee, niet alleen God zal u over uw verharding bespotten en belachen, ook de omgekomenen van de voortijd, de omgekomenen van Sodom en Gomorra, de omgekomenen van Gibea, ze zullen u bespotten en belachen, dat u zich zo dwaas hebt gedragen om niet te luisteren, zelfs niet door de oordelen die daarop volgden.

In de vijfde plaats: Één van u maakte de opmerking, dat de ondertekening en aandacht van de Nashvilleverklaring juist de vraag naar de regenboogvlag explosief had doen toenemen. Juist, zó spot de goddeloze mens en verdraait de geweldige lauwheid en slapheid in het niet zuiver onderscheiden waarop het aankomt, naar èigen voordeel. In de Bijbel staat ook beschreven van een mens, die er zich op beroemde geweldige werken tot stand gebracht te hebben, door èigen kracht en macht, tot èigen eer en glorie: koning Nebukadnezar van Babel, heerser over de toenmalig bekende wereld. Hoe werd hij terstond door de levende God van de troon gestoten en at gras als de runderen. Nu bent u een Tweede Kamerlid, een minister, van een klein landje aan de Noordzee. Koning Nebukadnezar werd bespot toen hij in het dodenrijk neerdaalde door hen die daar al waren. Hoe zal koning Nebukadnezar u belachen en bespotten, dat u – bovenstaande wetend! – nog zo hoogmoedig durft te brallen! Daarom, bekeer u met haast!

In de zesde plaats: 92% van de bevolking is het er mee eens. Onvoorstelbaar! Onvoorstelbaar? Welnee, immers, de hele geschiedenis door zien we, dat slechts een kleine minderheid God vreest, beeft voor Zijn Woord, voor Zijn verordeningen en instellingen, voor Zijn vermaningen en oordelen. Daarin is niets nieuws onder de zon. Maar zie!!!, dat God onwrikbaar verder gaat met het vergaderen en beschermen en onderhouden van Zijn kerk, Zijn gelovigen. En dat dwars tegen alle venijn en verleiding van de duivel en zijn volgers in. Geen duivel, geen macht ter wereld kan Hem daarin weerstaan, Hem daarvan weerhouden. Want Jezus Christus heeft beloofd: Ik kom spoedig, en Mijn loon is bij Mij, om een ieder te vergelden, naar dat zijn werk is. Alle machthebbers op deze aarde, alle militaire machten, alle verzekeringsmaatschappijen, ze kunnen met al hun macht en invloed en waarborg geen enkele belofte met die zekerheid geven, dat die bij die belofte van Jezus Christus ook maar in de schaduw kan staan.

In de zevende plaats werd er gewezen op daders van niet-Nederlandse afkomst. Hoe dwaas blijkt het telkens weer te zijn de gedachte te horen verkondigen en vol te houden, dat mensen uit andere culturen via enkele cursussen zo pasbaar en inpasbaar zouden zijn in de Nederlandse cultuur. Nog afgezien van wat de Nederlandse cultuur concreet bepaalt en maakt. U zult zelf ook onderkennen, dat u zich voor een (korte) tijd kunt voegen in een andere cultuur, maar dat u Nederlander blijft. En dus gaat dat vroeg of laat wringen. In de ene cultuur wat meer, in de andere wat minder, in de ene op dat vlak, in de andere op dat terrein van het brede leven.

Hebben we het over mensen uit islamitisch geregeerde landen, dan komt daar bij, dat de daar aanwezige cultuur doordrenkt is met de islamitische leer, die haaks staat op de christelijke leer. Ja, daar puur vijandig tegenover staat. Want dan zien we meteen de concrete insteek, verwoord door woordvoerders van Denk: IK HEB GELIJK! En hoe het gesprek, het debat ook verder verloopt, telkens treedt regel 1 weer op: Ik heb gelijk! Maar dat is juist het cruciale in de islam, de koran, en daarom voor alle volgelingen de opdracht, ja, de plicht, om dat met alle middelen na te jagen en te verwezenlijken. Hoor de verklaring van Gökmen Tanis, aanslagpleger tram Utrecht op 18 maart jl. Maar dan zien we een heel àndere blindheid bij velen: laten we onderzoeken of de betrokkene wel (volledig) toerekeningsvatbaar was, is. Maar dat hij de essentie van de islam verwoordt en bewijst en verdedigt en verkondigt, dàt dringt niet door. Nee, dàt willen we niet zien, niet geloven, dàt past niet in onze beeldvorming. En daarom zullen we ons eindeloos inspannen om onszelf en anderen er van te overtuigen, dat die, ik zeg DIE beeldvorming radicaal ònjuist is.

En nee, ook alle praktijken in de islamitische wereld vertoond en bewezen (in de afgelopen tien jaar alleen al!), ze nemen die zichzelf aangemeten en opgelegde BLINDHEID niet weg. En daarom maken we onszelf en anderen nog steeds wijs, dat er met geradicaliseerde moslims wel te praten en te overleggen is, en dat er wel bindende afspraken mee te maken zijn. Maar we gaan voorbij aan de essentie, dat hun dóel en stréven is: wereldheerschappij. En dat ongeacht met welke middelen, op welke manieren, met gebruikmaking van welke methodes, waarbij pragmatisch liegen en bedriegen als één van de eerste werktuigen gehanteerd wordt. Ofwel, het dóel heiligt àlle! middelen!

Wilt u van die BLINDHEID genezen worden? Onderken dan, besef dan, dat alleen waarachtige bekering tot de levende God, Zijn volmaakt betrouwbaar Woord, u tot zuivere onderscheiding kan brengen en brengt. Op het gebed, dat de Heilige Geest uw ogen en hart en verstand daartoe zal verlichten en leiden.

Zo niet, weet dan, dat de levende God de mensheid met grote BLINDHEID slaat, daar Hij haar drie! keer zeer ernstig gewaarschuwd heeft en nòg waarschuwt, dat niémand onschuldig Zijn gezètte verordeningen terzijde kàn noch màg schuiven. Vervolgens, Hij heeft door Zijn zware oordelen, waarmee Hij die ernstige waarschuwingen onderstreepte en bevestigde en beklemtoonde, bewezen, dat niémand zich kan verontschuldigen tegenover Hèm, dat hij, zij, het niet wist, het niet kòn weten.

Daarom, strijd en bid, dat Hij die blindheid van u en anderen wegneme.

De oordelen van de levende God gaan over deze aarde. Zoals Hij aankondigde. Vanwege zeer ernstige verharding in onbekeerlijkheid. Die oordelen ogen heel groot: aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, tornado’s, hevige regenval, aanhoudende droogte, hittegolven. Maar evenzeer oordelen, die onooglijk klein schijnen en nauwelijks van invloed zijn: eikenprocessierups, eendagsvlieg, sprinkhaan, tijgermug, bacterie. Maar als er vele miljarden van zijn, de overlast onbeheersbaar is en de gevolgen inzake bedreiging gezondheid grootse vormen aannemen, dàn roept men: ALARM!

Men heeft er een woord voor bedacht: klimaatverandering, en de (mogelijke) gevolgen ervan. En tal van ‘wetenschappers’ komen met ‘deskundige’ verklaringen en ‘onderbouwde’ redeneringen om anderen te overtuigen, dat er met haast doortastende maatregelen moeten worden getroffen om de zékere gevolgen van ‘klimaatverandering’ een halt toe te roepen, te beperken. En dat voor onszelf, maar zeker voor onze kinderen en kleinkinderen.

Maar hoort u in al die redeneringen de geweldige BLINDHEID die tentoongesteld wordt??? Want er wordt enkel gereageerd op symptomen: de opwarming van de aarde, het smelten van poolijs, het (verwachte) stijgen van de zeespiegel, het stijgen van de temperatuur van het zeewater, droogtes en hittegolven, zware regenval en overstromingen, de uitstoot van co2, van stikstof, de luchtvervuiling door verbranding van fossiele brandstoffen. Nu is het waar: God heeft de mens op deze aarde geplaatst om als rentmeester haar te bewaren en te bewerken. En God heeft zulke ontzaglijke rijkdommen aan delfstoffen in haar gelegd, dat er oneindig veel stof is tot lof en dank voor de Schepper.

Wat zien en horen we? Sinds de zondeval ziet de mens niet verder dan hier en nu, kijkt ze niet verder dan de dag van sterven en zet zichzelf in het middelpunt: IKKE, en HEBBEN! En alle gemaakte en te maken afspraken inzake die ‘klimaatverandering’, ze hebben een houdbaarheid zolang IKKE en HEBBEN niet teveel hoeven in te leveren. En in die weg loopt elke uitvoering van afspraken vertraging op, moet bijgesteld worden, wordt gefrustreerd door het niet (voldoende) meewerken en bijdragen van anderen. En actiegroepen, die ‘bewijsmateriaal’ aandragen over de grote ernst van de symptomen en haar gevolgen inzake de leefbaarheid, ze kunnen onbelemmerd het ene na het andere rapport publiceren, waar ze zelf over de haalbaarheid of uitwerking geen cent hoeven te betalen. Maar als ze niet gehoord en serieus genomen worden, dan schreeuwen ze moord en brand.

Echter, zij vertonen dezelfde BLINDHEID. Zij zien op de symptomen, ze doen onderzoek ter plaatse, ze zetten computermodellen op over de gevolgen, de te verwachten gevolgen, in het meest positieve verhaal, in het meest negatieve scenario. En velen bestempelen het als ‘wetenschappelijk’ bewezen, en dus van het hoogste belang er serieus kennis van te nemen. Maar als eerste worden alle evenementen en alle sporten vrijgesteld. En alle rijken moeten ook onbelemmerd al hun wensen kunnen verwezenlijken. En of dat een aanslag brengt op de luchtkwaliteit, het milieu of wat dan ook, dat is bijzaak.

Maar zij negéren de grote Schepper, de levende God, Die alles door Zijn machtswoord tot aanzijn riep, alles regeert, in stand houdt, onderhoudt. Welk een enorme minachting, smaad en belediging van en door het schepsel in al zijn geweldige hoogmoed, die daardoor toont en denkt zèlf te weten hoe geconstateerde problemen en negatieve ontwikkelingen opgelost móeten en kùnnen worden. Door èigen vernuft, door èigen kracht, door èigen slimheid en redeneren. Daarin tonend, dat ze meent zèlf bezitter en eigenaar van de aarde te zijn en daarover te kunnen beschikken naar èigen goeddunken. Maar de mens is geplaatst als rentmeester, als beheerder, die verantwoording moet afleggen.

Daarom erkent de mens de levende God niét als rechtmatige Eigenaar en Bezitter van de aarde met alles wat erop en erin is. En ze ziet niét, dat Hij soeverein regeert en soeverein Zijn oordelen – welke ook! – zendt en brengt, waar en wanneer en over wie Hij wil. Want in Zijn almacht is er geen enkele grens of beperking of begrenzing, laat staan een afhankelijk zijn van ‘natuurlijke’ elementen. Herinner de tien plagen over Egypte. Is voor de Heere iets te wonderlijk? Is Zijn hand ooit in iets te kort gebleken? Keerde Zijn machtswoord ooit leeg terug?

Geachte medemens, bent u er werkelijk van overtuigd, dat de mens in staat is de gevolgen van Gods oordelen effectief en blijvend te kunnen ontlopen of weerhouden?

Daarom, laten we ons met haast van harte bekeren en Hem alle lof en aanbidding toebrengen.

18 juli 2019

Gelezen: treffend praktijkvoorbeeld hoe betrokken partijen hun taak en verantwoordelijkheid naar elkaar afschuiven. Met al de gevolgen vandien. Nee, niet voor henzelf, maar voor anderen, die – naar het lijkt – tevergeefs aan de bel trekken. Artikel:

msn nieuws
Gezin boos na aankoop huis: ‘We kijken uit op een homo-ontmoetingsplek’
RTL Nieuws 21-3-2019
Hopeloos worden ze ervan. De homo-ontmoetingsplek naast het huis van Kim Duin drijft haar gezin tot waanzin. “Mijn kinderen krijgen dingen te zien die ze helemaal niet horen zien.”
Toen Kim Duin en haar man Alex Duin in september vorig jaar de gelukkige nieuwe eigenaren werden van een vrijstaand huis in Medemblik (Benningbroek bjp), wisten ze nog van niets. “Ik dacht een droomhuis te hebben gekocht”, vertelt Kim. “Maar nu blijkt dat we uitkijken op een homo-ontmoetingsplek, vanuit de kinderkamer.”
“Begin februari zag ik ineens twee mannen in de bosjes staan die bepaalde dingen bij elkaar deden”, vertelt Kim. “Ik was in shock, maar dacht dat het misschien iets eenmaligs was.” Toen ze een dag later ineens zes mannen zag die seksuele handelingen bij elkaar verrichtten, wist ze dat het geen toeval meer kon zijn. “IK kwam erachter dat het elke dag gebeurt. ‘S ochtends, ’s middags, ’s avonds, het gaat maar door.”
‘Mama, ze zijn er weer!’
De homo-ontmoetingsplaats bevindt zich naast een parkeerplaats langs de A7. Alleen een weiland en een dun bosje bomen scheiden het huis van de plek. Kims drie kinderen van 6, 9 en 12 zijn regelmatig getuige van de kortstondige ontmoetingen. “Vaak zijn ze boven aan het spelen en dan zien ze het. Die van negen let er ook heel erg op. Dan zegt ze: ‘Mama, ze zijn er weer!’ Ze raakt er heel erg door van slag.”
Ook de tuin is geen veilig speelterrein. “Ik kan ze niet eens in de tuin laten spelen omdat ik een lage heg heb. Ik word er zo verdrietig van”, gaat Kim verder. “Mijn kinderen stellen vragen over dingen die ze helemaal niet horen te weten.”
Makelaar vertelde niks
De makelaar heeft de familie Duin nooit iets verteld over de homo-ontmoetingsplek. “En ja, ik heb als koper onderzoeksplicht, maar ik sta er niet bij stil dat er mogelijk een ontmoetingsplek voor homo’s rondom mijn huis is. Daar denk ik niet eens aan.” Volgens haar wisten de oud-bewoners wel van de plek af. Het zou al 32 jaar aan de gang zijn, hoorde ze achteraf.
Kim zit met haar handen in het haar. Ze belt regelmatig de politie maar wanneer die er is, zijn de mannen alweer de hort op. “Het is natuurlijk geen spoed, dat is begrijpelijk, maar voor ons begint het nu echt heel hoog op te lopen.”
Handhaving
De gemeente Medemblik zegt niet veel aan de situatie te kunnen veranderen en wijst naar Rijkswaterstaat. “Wij zijn als gemeente geen eigenaar van dat grondgebied. Onze BOA’S hebben daar geen bevoegdheden”, laat een woordvoerder weten. Volgens Rijkswaterstaat heeft het probleem echter niet te maken met het grondgebied op zich, maar met de handhaving van orde en veiligheid. “En daar gaan wij niet over”, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.
De gemeente geeft aan de familie wel serieus te nemen. “We begrijpen de urgentie van het probleem en zijn daarover in gesprek met de politie.” De politie weet van het probleem en zegt extra te gaan controleren in het gebied. “Door het mooie weer neemt de overlast toe. Daarom zullen we de komende tijd daar extra gaan controleren en optreden waar dat nodig is”, vertelt een woordvoerder van de politie Noord-Holland.
Er zijn genoeg andere plekken
Ondertussen proberen Kim en haar man zo goed en kwaad als het kan zelf actie te ondernemen. “We lopen erheen en geven aan dat er kinderen wonen, maar het lijkt ze niks uit te maken. Ze gaan gewoon door, ook als je roept.”
“Het maakt me niet uit dát ze het doen”, zegt Kim. “Maar er zijn genoeg andere parkeerplaatsen waar geen mensen naast wonen, of huur gewoon een kamer. Doe dat niet in het zicht van kleine kinderen.”

Dit bericht is geplaatst in Publiek geplaatste artikelen, gedane uitspraken, en reactie. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.