2. artikel ChristenUnie inzake regenbooggemeente, en reactie

Artikel ChristenUnie in weekblad de Toren op 10 april 2019:
DOOR CHRISTENUNIE HARDENBERG In 2018 is Hardenberg uitgeroepen tot meest toegankelijke gemeente van Nederland. Wij in Hardenberg voegen daar graag aan toe dat dit niet alleen geldt voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen, maar voor iedereen. En dus ook voor iedereen die LHBT(+) is; daar kan, nee mag, geen twijfel over zijn. Jammer dat het toch nog steeds nodig is onder de aandacht te brengen dat niemand afgewezen behoort te worden, om welke reden dan ook.
Zeker als je weet dat het verbod op discriminatie meteen in het eerste artikel van de Nederlandse grondwet is geregeld, waar staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Dat betekent dat naast de politiek, de hele Nederlandse (en dus ook de Hardenbergse) samenleving behoort uit te dragen dat we discriminatie niet accepteren. In het kader van de Week van de Diversiteit is een aantal Alfa-college studenten een petitie gestart om van Hardenberg een regenbooggemeente te maken. Goed dat jongeren serieus actie organiseren tegen discriminatie. De ChristenUnie vraagt zich echter af of alleen het uitroepen van Hardenberg tot regenbooggemeente, verandering brengt in het feit dat er ook in onze gemeente (groepen) mensen zijn die het op zijn minst lastig vinden LHBT’ers te accepteren. Of dat het gaat bewerkstelligen dat “homo” niet meer als scheldwoord gebruikt wordt op onze schoolpleinen. En of het bijvoorbeeld gaat voorkomen dat je nageroepen wordt als je als man hand in hand loopt met je vriend. “Als de inwoners een regenbooggemeente willen zijn, dan hoort de politiek te luisteren”, zo was te lezen op Hardenberg.nu. Maar je bent of wordt geen regenbooggemeente door alleen het etiket erop te plakken en de regenboogvlag te hijsen. Regenbooggemeente ben je vanuit overtuiging, dat komt van binnenuit. Jezus van Nazareth heeft 2000 jaar geleden de wereld al voorgeleefd dat iedereen ertoe doet en dat verdient in 2019 nog steeds navolging. Regenbooggemeente zijn, begint dus bij onszelf door oprecht te leven en te handelen vanuit de gedachte dat niemand vanwege zijn of haar seksuele geaardheid uitgesloten mag worden. Regenbooggemeente zijn is geen startpunt, maar een eindpunt. Pas als we het voor elkaar hebben dat geen enkele LHBT’er zich meer buitengesloten of gediscrimineerd voelt, mogen we ons in Hardenberg met recht regenbooggemeente noemen. Terugkomend op artikel 1 van de grondwet: wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens gelijk is. Concreet betekent dit dat wij ons bij het tegengaan van discriminatie niet alleen richten op seksuele geaardheid, maar op iedereen die zich om welke reden of op welke grond dan ook gediscrimineerd voelt. De initiatieven die in deze Week van de Diversiteit worden ontplooid, zijn prima. En wij zijn er zeker van dat niet alleen de ChristenUnie, maar heel de Hardenbergse politiek zich blijft inzetten voor gelijke behandeling van àl onze inwoners. Er is nog werk aan de winkel!

ChristenUnie Hardenberg

U schrijft: ‘En dus ook voor iedereen die LHBT(+) is;’ Dat betekent zonder enige beperking: is èn (eventueel) praktiseert. Dan, ten overvloede: ‘daar kan, nee mag, geen twijfel over zijn.’ Geen enkele onzekerheid mogelijk. Vervolgens wilt u uw instemming onderstrepen met: ‘Zeker’ en dan het eerste artikel van de Nederlandse grondwet citeren.
Want dan blijkt, dat het verbod op discriminatie, zoals bedoeld in artikel 1 Nederlandse grondwet, door ChristenUnie niet alleen onderschreven, maar als eerste en voornaamste gezaghebbende basis door haar aangehaald en bevestigd wordt.
In het vervolg van het artikel bevestigt u bovenstaande, met (blijkbaar!) ten doel, dat niemand van de lezers vanaf nu de ChristenUnie, haar vertegenwoordigers, haar volgers en kiezers, nog eenmaal terecht een verwijt van discriminatie kàn aanwrijven. Tenminste, zoals aangeduid in artikel 1 grondwet.
Dan schrijft u: ‘Jezus van Nazareth heeft 2000 jaar geleden de wereld al voorgeleefd dat iedereen ertoe doet en dat verdient in 2019 nog steeds navolging.’ Hiermee suggereert u op z’n minst, dat Jezus van Nazareth de Jezus Christus, de beloofde Verlosser en Zaligmaker, de hoogste Koning, Profeet en Priester is, zoals Hij Zich geopenbaard heeft. En dat Hij als teken van instemming en onderschrijving Zijn Naam zonder enige reserve onder dit artikel zou plaatsen.
Alleen, u verzuimt een zeer wezenlijk iets: u verzuimt te onderscheiden tussen de geaardheid hebben èn die geaardheid in de praktijk brengen en haar daardoor voorstaan en propageren. In elk geval het rècht daartoe, de rùimte daartoe.
Een Christen belijdt, dat de Heilige Geest van de Vader èn de Zoon uitgaat en werkt dóór het Woord.
Dan zien we in het Oude Testament, dat die uitgeleefde praktijk door God scherp veroordeeld wordt, in de wéreld in Sodom en Gomorra in haar ondersteboven gekeerd en verbrand worden, zij en heel die streek, Genesis 18 en 19. In de kèrk in Gibea, de stam Benjamin, Richteren 19, 20 en 21. Hoe wordt aan de kèrk dat oordeel in de wéreld voorgehouden, tot lering en terechtwijzing, Ezechiël 16.
Maar hetzelfde zien we in het Nieuwe Testament, als diezelfde Geest Paulus er toe aanzet Romeinen 1 te schrijven. Opnieuw, hoe duidelijk wordt het in praktijk brengen en zich er in uitleven scherp veroordeeld. Vergelijk II Petrus 2:6 en brief Judas:7.
Hoe overduidelijk blijkt hieruit, dat u in genoemd artikel Jezus van Nazareth zeer ten onrechte voor uw karretje wenst te spannen en PUBLIEK! de schijn ophoudt, alsof u in uw artikel Hem in grote getrouwheid volgt.
Zòu dat inderdaad zo zijn, dan kan het immers niet anders, dan dat Hij radicaal omgekeerd is in gedachten en woorden en daden en daarmee een ordinaire leugenaar zou zijn; in genoemde Schriftgedeelten overduidelijk genoemde praktijken in woord èn daad zeer scherp veroordelend; nu, in 2019 zou Hij diezelfde woorden èn daden èn oordelen scherp vèroordelen, en daarmee diezelfde genoemde praktijken vandáág goedkeuren en toejuichen.
Is de God van het Oude Testament toch in het Nieuwe Testament helemaal anders, zoals velen ons willen doen geloven? Nee! In de wéreld, koning Herodes, Handelingen 12:23; In de kèrk Ananias en Saffira, Handelingen 5:5 en 10. Drie getùigen!
Dan zien we inderdaad vaak, dat de Heere Zijn oordelen uitstelt, wellicht tot aan de jongste dag, maar deze 3 getuigen staan bòrg, dat God niét vergeet en rechtvaardig zàl oordelen.
Wat ìs de zonde? De hoogmoed! En die hoogmoed zet even later alle Norm en gezag aan de kant en verwerpt die hartgrondig in tomeloze haat tegenover Hèm, Die die Norm zètte!
In Genesis 1:28 gebood God de mens: ‘vermenigvuldig u,’ in de weg van geslachtsgemeenschap, zwangerschap en geboorte in het wettig huwelijk, zoals door Hèm ingesteld en verordend. Dat is de enige Norm. Dat is de weg van de uitbreiding van het leven. En los van die Norm, tegenover die Norm, zijn de wegen van en naar de dóód. Ja, door mensen bedachte, door de duivel ingegeven alternatieve wegen, op die wegen rust Gods toorn en vloek. Hoe heeft de Heere dat gezegd, getoond, bewezen in Zijn spreken en handelen en uitvoeren van Zijn oordelen, over Sodom, Gomorra, over Gibea. Opdat àlle geslachten daarna dat zouden horen en weten, en met diep ontzag voor God vervuld, zich zouden laten gezeggen en géén lust tot dat kwaad zouden begeren noch toelaten, noch in woord, noch in daad. We zien het, wanneer de soevereine mens zich vergrijpt aan het ongeboren leven, even later aan het bestaande leven en daarin háár eigenwilligheid in òrde plaatst vóór Hèm Die leven gééft.
De liefde tot de Heere, de liefde tot Zijn Woord blijkt hieruit, òf niet.
In uw artikel wordt heel duidelijk zichtbaar, dat uw vrees voor mènsen veel groter is dan uw liefde en ontzag voor de levende God, Zijn heilig en gezaghebbend Woord. Daarom is uw aanhalen van Jezus Naam als Instemmende uitermate vàls.
U schrijft: ‘begint dus bij onszelf door oprecht te leven en te handelen vanuit de gedachte dat niemand vanwege zijn of haar seksuele geaardheid uitgesloten mag worden.’ Inderdaad, dat mogen we alleen bevestigen. Maar daar fèl tegenover staat, dat we het praktiseren ervan hartgrondig moeten verwèrpen en bestrìjden. Hoe geeft de Heere Jezus dat overduidelijk aan in Lucas 7:36-50 inzake de zondares. Het gelóóf heeft haar behouden, en ìn en dóór dat gelóóf zal zij vanaf toen gestreden hebben om in dat gelóóf staande te blijven en niét terug te vallen in haar oude levenswandel. Als tweede getuige de overspelige vrouw, Johannes 8:3-11. Waarbij vers 11b: ‘En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.’ Hier de opdracht, het gebod, om niet meer te zondigen, dat is, om niet opzettelijk in die zonde voort te leven.
Hoe haaks daar tegenover staat uw verklaring. U schrijft: ‘Pas als we het voor elkaar hebben dat geen enkele LHBT’er zich meer buitengesloten of gediscrimineerd voelt, mogen we ons in Hardenberg met recht regenbooggemeente noemen.’ Met deze uitspraak voegt u de geaarde èn de praktiserende bij elkaar en gèldt de discriminatie dùs bèiden. En met deze PUBLIEKE! uitspraak ontkracht u radicaal Jezus dubbele oproep om met de zònde te breken en haar uit het midden weg te doen. Alsof Hij dat toen alleen tegen betreffende vrouwen gezegd had maar het vervolgens aan alle andere mensen daarna aan hun èigen goeddunken overliet of zij daarin die vrouwen navolgden òf zich in die zonden uitleefden. Het noodzakelijk gevolg is, dat het Woord van de levende God hooguit nog een gelegenheidswoord is, die de mens naar eigen goeddunken mag invullen en uitvoeren.
U schrijft: ‘Concreet betekent dit dat wij ons bij het tegengaan van discriminatie niet alleen richten op seksuele geaardheid,’ Opnieuw tracht u met deze woordkeus uzelf in uw geweten gerust te stellen, dat u enkel spreekt over de geaardheid en niet over de praktisering. Maar dan had u niet zo’n lang betoog nodig gehad. Juist in de veelheid van woorden blìjkt de inhoudelijke onwaaarachtigheid.
Voor alle duidelijkheid kon het in één zin: ‘de ChristenUnie weigert iemand te discrimineren naar aanleiding van iemands geaardheid, maar roept door middel van dit krachtig getuigenis iedereen op zich van iedere praktisering daarin van harte te bekeren en zó te breken met de zonde.’ Voor alle duidelijkheid: Het woordelijk getuigenis tégen de praktisering is meer dan voldoende en màg beslist niet praktisch gevolgd worden met vervolging, verdrukking of dwang. Het weten, dat Gods rechtvaardig oordeel daarover zàl komen, is meer dan voldoende.
De ChristenUnie verklaart PUBLIEK onder dezelfde regenboogparaplu te wìllen zitten als andere partijen. Het ‘u geheel anders, u hebt Christus leren kennen’ is daarmee voltooid verleden tijd. Aanpassen is de norm!
De volgende Toren is inmiddels verschenen. Geen enkele reactie n.a.v. uw verklaring gelezen. Ook geen rectificatie van uw kant. Daarmee bevestigt en versterkt u uw PUBLIEKE! afwijking van het Woord van God. Waarvan acte.

29 april 2019

In reactie op bovenstaande reactie kan de vraag gesteld worden:
is deze reactie onbarmhartig tegenover al die praktiserende anders geaarden?
Maar de vragensteller, die deze vraag stelt, moet zich meteen duidelijk voor ogen stellen: mèt deze vraag zou het legitiem zijn, als de mens God van grote onbarmhartigheid beschuldigde en beschuldigt, toen God in Gen. 2:16 en 17 zei: ‘En de HEERE God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten; 17 Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.’ Immers, God waarschuwde ernstig vooraf! Toen de mens dat inderdaad dééd!, toen dééd en dóet God inderdaad wat Hij gedreigd had. Hoe moet de mens zichzèlf telkens weer voor ogen stellen: IK HEB GEZONDIGD TEGEN GOD!!! HIJ DOET MIJ GEEN ENKEL ONRECHT!!! Welnu, God zètte Zijn ordes, soeverein. Ook de orde van het leven. Gen. 2:24: ‘Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.’ En dié gezette òrde werd in de wereld verworpen en in praktijk gebracht en tot een spot gemaakt voor God – Sodom en Gomorra – en ook in de kerk – Gibea – .
We moeten nog een grote stap verder gaan: Als God dàt dóet, waarmee Hij vooraf dreigde, dan wil diezelfde MENS!!! – schepsel! – zijn grote SCHEPPER dat ACHTERAF! bestwisten en Hem beschuldigen van ONbarmhartigheid??? Inderdaad, dan zullen ook Zijn kinderen beschuldigd worden van ONbarmhartigheid, wanneer ze mede-mensen ernstig waarschuwen om niét in de zònde voort te leven, daarin niét te volharden, maar zich van harte te bekeren en te leven tot Gods eer naar de door Hèm gezètte òrdes. Want dan spreken we niet alleen over deze zonde, maar dan moeten we hetzelfde zeggen van Godslastering; van afgoderij; van opstand tegenover hen, die God over ons stelde; van diefstal; van overspel; van doodslag; van vals zweren, van liegen en bedriegen; van begeren van wat van iemand anders is, dat is, begeren, wat God soeverein aan die ander toevertrouwde.
En nee, zeg nu niet: ik ben niet gewaarschuwd. Wel kunt u zeggen: ik wìl me niet laten waarschuwen. Dan bent u niet de eerste, wellicht ook niet de laatste. De inwoners van Sodom en Gomorra, de mensheid van de voortijd, de inwoners van Gibea, ze gingen u allemaal vóór.
Veel later waarschuwt de Heere nog eens, Hebr. 10:31: ‘Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods.’ Want Hij kòmt!, zoals Hij beloofd heeft en Hij zal iéder vergelden, naardat hij, zij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. En we mogen er vast van overtuigd zijn, dat Hij het geheugen zeer scherp maakt om te herinneren: ik ben (ernstig) gewaarschuwd.
Daarom, ook al die inwoners van de voortijd, Sodom, Gomorra, Gibea, ze gingen vélen voor en lieten zich niét waarschuwen, en kwamen om.
God waarschuwde, God waarschuwt, ernstig, vóórdat die grote dag komt. Hoe zal Hij vergelden, hen, die die waarschuwingen als ONbarmhartig aan de kant legden.

Maar leg maar uit hoe BARMHARTIG het is als iemand ONgewaarschuwd veroordeeld wordt.

1 mei 2019

Dit bericht is geplaatst in Publiek geplaatste artikelen, gedane uitspraken, en reactie. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.