6. Open brief aan alle bestuurders en medeburgers in Nederland en daar buiten:

In ruim 12 weken heeft het coronavirus bijna de hele wereld overspoeld. De mensheid is in paniek. Tal van maatregelen worden door overheden genomen, door deskundigen geadviseerd, door bevoegde instanties gehandhaafd.

Maar één ding ontbreekt: BEKERING, waarachtige bekering tot de levende God! Want diepgaande analyse en diepgravend onderzoek vermogen niet tot de uitkomst te leiden over de plaats en het tijdstip van ontstaan, noch over de samenstelling, noch over een effectief anti-virus. O zeker, tal van wetenschappers en veel instanties doen hun uiterste best daartoe zo snel mogelijk te komen. En artsen en verplegend personeel doen hun uiterste best de uitbraak zo goed mogelijk in te dammen en de gevolgen zo mogelijk terug te dringen.

Al lezend in de Bijbel kunnen we lezen, dat de duivel géén van zijn beloften heeft waargemaakt. Integendeel, van dag tot dag, van jaar tot jaar, van eeuw tot eeuw, ja, terwijl iedereen kan zien, dat hij sinds de zondeval nagenoeg de hele mensheid als volger met zich meesleurt in al zijn leugens, hij komt geen stap verder. Toch wil de mens dat niet zien maar vertrouwt hem op elke leugen. En zo ook de leugen, dat de mensheid dit virus met al haar gevolgen door het nauwkeurig naleven van al de genomen maatregelen kàn bedwingen en indammen en uitroeien. SAMEN!!!

We lezen de Bijbel nog een keer. We lezen, dat God het land Egypte, haar Farao, haar volk, slaat met plagen, Exodus 7-12. We lezen het, we lezen het nog een keer, we halen onze schouders op, ach: het zijn verhalen. Maar dan hoofdstuk 9:13-16: ‘Toen zei de HEERE tegen Mozes: Sta morgen vroeg op, ga voor de farao staan en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE, de God van de Hebreeën: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen. 14 Want deze keer zal Ik al Mijn plagen op uzelf, op uw dienaren en op uw volk afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals Ik. 15 Nu had Ik immers Mijn hand kunnen uitstrekken om u en uw volk met de pest te treffen, zodat u van de aarde uitgeroeid zou zijn. 16 Maar juist hierom heb Ik u laten bestaan, om Mijn kracht aan u te tonen, zodat Mijn Naam bekendgemaakt zal worden op heel de aarde.’

We lezen, dat de Naam van de HEERE met grote snelheid en met grote schrik werd vermeld in alle landen door alle volken. 40 jaar later staat er dit getuigenis, Jozua 2:8-11: ‘Maar voor zij zich te slapen gelegd hadden, klom zij naar hen toe, op het dak, 9 en zei tegen die mannen: Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. 10 Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt.
11 Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde.’

We lezen, hoe de HEERE eeuwen later Zijn Woord doet uitgaan door Zijn profeet Jeremia, Jeremia 27:2-7: ‘Zo heeft de HEERE tegen mij gezegd: Maak u banden en jukken en leg die op uw nek, 3 en stuur ze naar de koning van Edom, naar de koning van Moab, naar de koning van de Ammonieten, naar de koning van Tyrus en naar de koning van Sidon, door de hand van de gezanten die naar Jeruzalem komen naar Zedekia, de koning van Juda. 4 U moet hun gebieden tegen hun heren te zeggen: Zo zegt de HEERE van de legermachten, de God van Israël: Zo moet u zeggen tegen uw heren: 5 Ík heb de aarde gemaakt, de mens en het vee die op het aardoppervlak zijn, door Mijn grote kracht en door Mijn uitgestrekte arm, en Ik geef haar aan wie het in Mijn ogen goed is. 6 Welnu, Ík heb al deze landen gegeven in de hand van Nebukadnezar, de koning van Babel, Mijn dienaar. Zelfs ook de dieren van het veld heb Ik hem gegeven om hem te dienen. 7 Alle volken zullen hem, zijn zoon, en zijn kleinzoon dienen, totdat ook voor zijn land de tijd komt dat machtige volken en grote koningen zich door hem laten dienen.’

Hoe heeft de HEERE telkens weer bewézen, dat Zijn Wóórd volmaakt bétrouwbaar is. Velen zijn u voorgegaan in het erkennen ervan. Toch moet telkens weer gehoord en gezien worden, dat de mensheid zich verveeld afkeert van het horen (en lùisteren!) naar dat Woord en zich haast om zich met diep ontzag te buigen en te onderwerpen aan de duivel en zijn leugens. De duivel, zijn volgers. Want even wáár als de woorden hierboven geciteerd, heeft Jezus Christus eeuwen later verklaard, Mattheüs 28:18: ‘Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.’ Ja, ook vandaag, 25 maart 2020! Er wordt door mensen gezegd: We zijn in oorlog met een onzichtbare vijand, het coronavirus. Inderdaad, voor HEM is het als een bijzaak om openlijk van de hemel te donderen om de wereld, de mensheid, te verschrikken en op te roepen zich met haast te bekeren, of door een onzichtbaar virus.

Maar dat doet HIJ niet, want ZIJN Woord staat er vol van, zodat geen mens zich kan verontschuldigen met: ik wist het niet; ik kon het niet weten. Handelingen 17:24-31: ‘De God Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, Deze, Die een Heere van de hemel en van de aarde is, woont niet in tempels die met handen gemaakt zijn. 25 Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied, 27 opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastend zouden mogen vinden, hoewel Hij niet ver is van ieder van ons. 28 Want in Hem leven wij, bewegen wij ons en bestaan wij; zoals ook enkelen van uw dichters gezegd hebben: Want wij zijn ook van Zijn geslacht. 29 Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. 30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, 31 en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan.’

En Jezus Christus zegt Zèlf, belovend èn waarschuwend, in Openbaring 22:12: ‘En zie, Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij om aan ieder te vergelden zoals zijn werk zal zijn.’ Spoedig. Inderdaad, want voor Hem zijn 1000 jaren als één dag en één dag als 1000 jaar. Zijn gedachten zijn oneindig ver verheven boven elk menselijk denken. Opdat ieder mens met groot ontzag voor Hem vervuld wordt en is.

Premier Rutte verkondigde dat deze crisis de grootste is sinds de tweede Wereldoorlog. Maar dat is niet waar, want de ZONDE van de onbekeerlijkheid van de mensheid sinds de zondeval is een veel grotere crisis. Alleen, door al zijn leugens en tovenarijen en fantasieën zègt de duivel, dat dàt helemaal geen crisis ìs. En zijn volgers herhalen en verkondigen dat graag en luidkeels. En velen geloven hen.

Tal van politici verkondigen, dat er àlles aan gedaan moet worden om de levens van alle inwoners zo veel als mogelijk is te beschermen tegen dit virus en haar gevolgen. En de verwijten klinken luid, dat de regering niet, te laat, onvoldoende doet en gedaan heeft om de ernst ervan te onderkennen en tijdig de noodzakelijke stappen te zetten. Vervolgens zegt de regering, dat zij er àlles aan doet wat mogelijk is om dit virus en haar gevolgen te bestrijden en zó de inwoners zo veel als mogelijk is te beschermen.

Maar zié en hóór de geweldige huichelarij daarin. Hebben de politieke partijen en groeperingen, heeft de regering in wisselende samenstelling àlles gedaan om het zwakke en kwetsbare leven te beschermen, toen het ging om de bescherming van het òngeboren leven in de moederschoot? van het leven dat getekend is door de afbraak van het leven? Abortus en euthanasie!

Tegelijk in haar bevóegdheid als wetgevende macht om de bevolking zo goed als mogelijk is te beschermen tegen allerlei vormen van geweld, misdaad, criminaliteit, corruptie, georganiseerd en ongeorganiseerd? Maar ook in haar táák om te handhaven? Vanwaar dan een geweldig gedoogbeleid t.a.v. sterke drank, drugs, tabak, en alle gevolgen? Vanwaar dan een geweldig doodzwijgen van criminaliteit in het niét wìllen, niét kùnnen opnemen van alle aangiftes, omdat de mankracht ontbreekt? Maar vervolgens ook om daadwerkelijk zaken te onderzoeken en uit te zoeken en daders op te sporen? Om vervolgens te zien, dat dáders er met zo’n belachelijk lage straf mee vrijkomen, dat elk gezicht van de direct verantwoordelijken met schaamrood behangen zou moeten zijn?

Maar even later worden er door dezelfde personen en instanties wèl de scherpste woorden gekozen om de diepe afkeer te tonen en te laten horen over straffen en maatregelen, genomen door andere regeringen, die in ònze ogen strijden met de waardigheid van het menselijk leven en die niet passen in ònze hoogstaande en beschaafde cultuur.

Waarom is er een oorverdovend stilzwijgen, als de goede geboden van de levende God consequent worden genegeerd, als belachelijk worden doodgezwegen en als achterhaald aan de kant worden geschoven? Ja, u heeft goed gelezen: God roept ú persoonlijk daarvoor ter verantwoording. Rechtvaardig, naar Zijn hoogste recht. En niémand ontkomt. Gelukkig de mens, die Gods geboden liefheeft en doet. De gerechtigheid van Jezus Christus wordt hem toegerekend in eeuwige vrijspraak.

Onbarmhartig is Gods oordeel over hem, die Gods geboden hiér en nú verwerpt en minacht en bestrijdt. Talrijk zijn de woorden van medeleven over hen, die door dit virus de nabijheid en bijstand van geliefden moeten ontberen in quarantaine en sterven. Zeker! Maar bedenk, dat deze (tijdelijke) quarantaine niéts is in vergelijking met het ééuwig van God verlaten moeten zijn met de eeuwige wroeging: IK heb niet gewìld! Hoewel MIJ de weg keer op keer gewezen en verkondigd is. Maar dan ook verlaten van God èn mensen, ja, ook die meest geliefden. Volkomen verlaten!

Oorlog tegen een onzichtbaar virus. Maar mèns(heid), u bent toch ver gekomen in de ontwikkeling en productie van allerlei soorten wapentuig? Uw nucleaire, uw chemische, uw bacteriologische, uw geavanceerde bommen en granaten, uw satellieten en sondes, uw micro en nano onderzoek, uw spionage en contra-spionage, uw vliegtuigen en onderzeeërs, en alles wat ik vergeten ben, uw diplomatieke onderhandeling en verkeer, uw infiltratie en indoctrinatie. Maar als de levende God u een onzichtbaar virus zendt en dat virus met grote snelheid over de aarde verspreidt, ja, u, mens, zèlf daartoe gebruikt en inzet via de levensadem, dan blijkt, dat al die bewapening en verdediging volkomen ontoereikend is.

De grote les: evenmin als de mensheid dit virus kan weerstaan en ontgaan, evenmin kan de mensheid zich ook maar in het minst wapenen of verzetten als Jezus Christus weerkomt, naar Zijn belofte! En nee, ook niet, als Hij tegelijk alle mensen, die ooit geleefd hebben, voor Zich roept en plaatst. Daarom: bereidt u daarop voor! Want Hij roept u ter verantwoording.

En echt, er is dan geen moment voor het vormen van een crisisteam, voor een persconferentie. En nee, ook het snelste internet valt daarbij stil.

Talrijke politici hebben in debatten scherp aangedrongen om harde maatregelen te treffen tegen pharmaceutisch bedrijf Roche om de samenstelling van een testvloeistof bekend te maken. Ja, om die informatie desnoods af te dwingen, ondanks patentrechten, ondanks afspraken. Het gaat immers om ònze volksgezondheid??? Proeft u, hoe gekleurd en eenzijdig dit aandringen is? Want betrof het ons èigen patent, onze èigen afspraken, we zouden ons met hand en tand verdedigen. Maar nu betreft het een ‘algemeen belang’! Ofwel, de meerderheid, de betreffende instanties mógen en kùnnen rechten, afspraken inperken, ongedaan maken, als ZIJ er (voldoende) aanleiding toe zien???

We lazen Jeremia 27:5: ‘Ík heb de aarde gemaakt, de mens en het vee die op het aardoppervlak zijn, door Mijn grote kracht en door Mijn uitgestrekte arm, en Ik geef haar aan wie het in Mijn ogen goed is.’ Handelingen 17:25, 26: ‘Hij wordt ook door mensenhanden niet gediend alsof Hij iets nodig heeft, omdat Hij Zelf aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. 26 En Hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht om op heel de aardbodem te wonen; en Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald, en de grenzen van hun woongebied,’

Ziet u het verschil? Roche heeft zèlf ontwikkeld, zèlf patent ontvangen, zèlf afspraken gemaakt, en ze worden hem door buitenstaanders betwist. De HEERE heeft Zèlf de mensheid gemaakt, geeft Zèlf aan de mens de levensadem in de neus zolang Hij wil, heeft Zèlf aan de mensheid deze aarde gegeven ter bewoning en bewerking. Maar nu wordt Hij niet door buitenstaanders bekritiseerd, aangeklaagd, maar door mensen, Zijn Eigen schepselen, die moeten erkènnen!, dat ze het leven, deze aarde, om niét, ongevráágd, ontvàngen. Zeker, geschapen tot ZIJN eer! Met dàt doel! Maar de mens doet dat niet. Integendeel, de mens spot met Hem, negeert Hem, heeft Zijn geboden niet lief, maar is bedacht op èigen naam en zaak en voordeel en roem en eer. HIER, NU!!!

Als God met de mensheid net zo sprak en handelde als die politici over Roche denken te moeten spreken en handelen, zou dan de mensheid niet binnen één seconde door Hem vernietigd worden? Maar het zijn Zìjn schepselen! Hij zoekt niét hun verderf, maar hun behoud. En daarom is Hij nòg barmhartig, langzaam tot toorn, groot in geduld. En daarom geeft Hij aan alle mensen in Nederland deze week prachtig lenteweer, ja, aan goeden èn kwaden. Maar tegelijk klinkt de oproep des te sterker, Handelingen 17:30: ‘God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu allen mensen alom, dat zij zich bekeren.’ Ja, ook naar alle mensen, die nu leven, naar u, die dit leest, naar u, die dit hoort. Hij schiep de mens, Hij schiep het geheugen. Hoe leugenachtig daarom de gedachte, dat God Zèlf zou vergeten. Hij schiep het oog. Hoe leugenachtig daarom de gedachte, dat God Zèlf niet zou zien. Hij schiep het oor. Hoe leugenachtig daarom de gedachte, dat God Zèlf niet zou horen.

En de regering trekt haar portemonnee om een groot bedrag vrij te maken om alle kosten en vervolgkosten, medisch en economisch, te bestrijden. Maar ook al dat geld, het ìs en blìjft Gods eigendom. Hij gééft het om daarmee goed te doen, tot Zijn eer. Maar, geachte mens, heb geen enkele gedachte, dat de gevolgen van de uitbraak, noch de uitbraak zelf, met geld bestreden kunnen worden. Het is de ijdele gedachte, dat we met geld iets overeind kunnen zetten, houden, wat God door dit onzichtbare virus wereldwijd in chaos en catastrofe verandert. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van de duivel, zijn volgers, zijn meelopers. Want het is ondenkbaar, dat het almachtige Woord, waardoor Hij alles schiep, nu opeens ook maar iets in kracht zou kunnen worden ingekort. En daarom blijft vast staan Zijn belofte: IK KOM SPOEDIG!

Hij heeft beloofd de aarde te bewaren en in stand te houden totdat Hij komt. Daarom, alle fantasie van klimaatverandering, Hij lacht erom. Hoe heeft Hij door de gevolgen van dit virus doen zien, dat de mèns enkel uit economisch winstbejag zichzelf en anderen liever in de vernieling brengt, dan inderdaad te bewaren en te onderhouden en zo rentmeester te zijn. In enkele weken tijd is de lucht op veel plaatsen veel schoner geworden. Nee, God is op geen enkele wijze afhankelijk van maatregelen van mensen, van overheden of machthebbers. Nog veel minder van allerlei voorspellingen op grond van computermodellen en alle mogelijke voorspelbare en onvoorspelbare scenario’s. En nee, ook satellieten en ruimtesondes voegen daarin niets toe. Hoe zet Hij alle wetenschap, die niet ootmoedig voor Hem buigt te kijk, haar en haar vruchten. Op Zijn tijd, op Zijn wijze.

Evenmin lijdt Hij aan doemdenken, als doemscenario’s worden voorgesteld n.a.v. intensieve veehouderij en haar mogelijke gevolgen, genenmanipulatie in planten, dieren, mensen, en wat mensen begeren te doorgronden en te beheersen. Hij làcht er om. Soeverein regeert Hij en leidt de geschiedenis van deze wereld naar de grote komst van Jezus Christus op de wolken des hemels, naar Zijn belofte. En niets of niemand kan Hem daarin weerstaan.

Hèm Alleen komt alle lof en dank en aanbidding toe. Daarom, láát u gezeggen, tijdig.

Dit bericht is geplaatst in Publiek geplaatste artikelen, gedane uitspraken, en reactie. Bookmark de permalink.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het Google privacybeleid en servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.